PAMIS – Promoting A More Inclusive Society

Bild på Pamis logga

PAMIS, Promoting A More Inclusive Society

Organisationen PAMIS (Promoting A More Inclusive Society) medverkade med ett flertal presentationer vid IASSID-konferensen i Glasgow augusti 2019.

Pamis är en organisation i Skottland som arbetar för att främja ett mer inkluderande samhälle. Loretto Lambe och James Hogg startade arbetet redan 1992 och visionen var att ge stöd till personer med omfattande och multipla inlärningssvårigheter och deras familjer.

Engagemanget syftar till att personer med PMLD (Profound and Multipel Intellectual Disability) ska vara fullvärdiga medborgare i samhället, ska få det stöd som behövs för att kunna vara delaktiga i samhället, ska kunna välja utifrån sina möjligheter och förmågor och att de anhörigas erfarenhet och kunskap ska tas tillvara.

För att nå detta erbjuder PAMIS praktisk hjälp, råd, träning och information. De har möjlighet att ge individuella råd som stöd för att få tillgång till samhällets resurser. Man arbetar också med att informera och påverka politiken, både lokalt och nationellt.

PAMIS tillhandahåller olika tjänster och mer information finns på webbsidan http://pamis.org.uk/. Exempel på innehåll:

  • Digitala pass
  • Lärande och utveckling
  • Forskning
  • Tranistion (Övergångar)
  • Familjestöd
  • Fritid
  • Invasiva procedurer och behandlingar
  • Postural kontroll
  • Storytelling (Historieberättande)
Bild på Jenny Miller chef på PAMIS och Mona Pihl från Nka utbyter kontaktuppgifter för framtida samverkan.

Jenny Miller chef på PAMIS och Mona Pihl från Nka utbyter kontaktuppgifter för framtida samverkan.

Jag deltog på Pamis seminarium med namnet "A future for all" (En framtid för alla). Seminariet bestod av fyra olika korta föredrag som här sammanfattas kort.

Sporting opportunities for motor activities (SOMA) - Sportalternativ för motorisk aktivitet

Det finns begränsad möjlighet för personer med PIMD att hitta lämplig fysisk aktivitet.
SOMA skapades för att hitta alternativ för denna grupp att delta i meningsfulla fysiska och kognitiva aktiviteter. Man skapar individuellt anpassade träningsstationer för att stimulera utveckling av fin- och grovmotoriska färdigheter, öga-handkoordination samt problemlösning. Aktiviteten ska vara utformad på ett sätt som gör att personen hela tiden kan nå nya mål och klara momenten snabbare och enklare. Det blir på så sätt en individuellt utformad tävlings-/sportgren.

Varje individ kommer till sin träningsstation tillsammans med en vårdare, och stationen utvecklas och anpassas för att passa och utmana varje person. Bedömningar görs före och efter av både motoriska och kognitiva färdigheter, genom observation och filmning.

Individerna som deltagit i SOMA har fått möjlighet till sociala och roliga aktiviteter och de har förbättrat sina motoriska och kognitiva färdigheter. Man kunde också se ett ökat engagemang och koncentration, samt förbättrad balans och samordning. Utveckling av dessa färdigheter kan hjälpa personerna i deras vardag. Man kunde också se effekter för anhöriga och assistenter som upplevde en ökad social delaktighet och de fick också en ökad motivation till att ge stöd till sin närstående kring träning.

Bild på Andrew Smart som föreläser

Andrew Smart berättar om varför SOMA utvecklats

 

The role of stories in a future 4 all - Historiernas roll i en framtid för alla

I denna presentation berättar Maureen Phillip om hur de använt berättelser som ett sätt att skapa en kreativ, informativ, terapeutisk och pedagogisk miljö. Hon menar att personer med PIMD, med rätt stöd, kan få verktyg att presentera sin egen berättelse.

Berättarkonsten har en lång tradition bland människor och är viktig för gemenskapen mellan individer, grupper och samhällen. Maureen har skrivit en uppsats utifrån några olika fallstudier, och några av dem delar hon med sig av under konferensen. I uppsatsen beskrivs framgången med att arbeta med berättelser för att förbättra livet för människor med PIMD, deras familjer och de som stödjer dem. En möjlighet till gemensamt skapande och ett livslångt lärande.

Hon berättar om Laura som fått hjälp att med olika föremål, uppsatta efterhand i hennes uterum, beskriva vad som är viktigt i hennes liv. När nya personer kommer hem till henne kan de prata om de saker som finns på väggen och på så sätt får Laura hjälp att dela sin historia.
Maureen berättar att Laura nu tycker det är mycket trevligare att ta emot vårdare och andra i sitt hem och det har även varit till stor glädje för hennes nära anhöriga.

Lauras berättelse

 

Vi får också ta del av Gills berättelse om arbetet med att publicera en barnbok för att hedra sin son och hans modiga kamp med epilepsi.

Leo and the lightning dragons

 

En lärare hjälpte tre unga pojkar, Blake, Duncan och Calvin, att skapa en gemensam berättelse där Calvin, som har en svår funktionsnedsättning, fick en av rollerna i ett rollspel.

Changing Places ‐ Changing Lives

Pamis har deltagit i arbetet att ta fram en standard för hur en handikappvänlig toalett ska utformas så att den blir tillgänglig för alla, dvs även de som har behov av lift och brits för att få hjälp att sköta sina behov.

Att gå på toaletten är ett grundläggande mänskligt behov och tillgången på toaletter som är anpassade även för att möta de behov som många med PIMD har, får mycket stor betydelse för hur personerna själva och deras anhöriga kan få möjlighet att delta vid olika evenemang, konserter etc.

På webbsidan finns, förutom beskrivning av hur en toalett ska byggas, även en karta där samtliga toaletter som uppfyller standarden finns markerade.
Det finns i dagsläget 1393 stycken toaletter med denna standard i Storbritannien varav 196 stycken i Skottland.

På Pamis hemsida hittar man en karta över anpassade toaletter.

 

Det finns också en mobil toalett, Mobiloo, tillgänglig för företag eller andra arrangörer att hyra till olika evenemang.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Lifelong learning for people with PIMD ensuring a future 4 all – Livslångt lärande för personer med PIMD säkerställer en framtid för alla

Jenny Miller pratar om det livslånga lärandet för personer med PIMD. Barn och ungdomar har rätt till utbildning, men vad händer när de fyller 18 år? För personer utan funktionsnedsättning är det naturligt att lärandet fortsätter även efter skolan då man blir vuxen och ska klara sig själv, komma ut i arbetslivet skaffa eget boende mm. Om man har en omfattande funktionsnedsättning blir detta inte lika naturligt. Pamis arbetar för att personer med PIMD ska få tillgång till vidareutbildning genom livet och att denna ska vara individanpassad.

Min egen reflektion utifrån denna presentation är vikten av att få tillgång till en meningsfull och lärande daglig verksamhet som också har det livslånga lärandet och möjligheten till fortsatt utveckling i fokus.

Jenny beskriver Den gyllene triangeln för lycka – En bra relation, Tillräckligt med pengar och Att nå något viktigt varje dag

 

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

 

Publicerad 2019-10-28

Senast uppdaterad 2021-10-11 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson