Kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Sedan 1990-talet har arbete pågått med att lyfta fram anhörigas insatser inom vård och omsorg. Från den 1 juli 2009 har kommunerna fått lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Lagändringen innebär att anhörigperspektivet ska beaktas, att professionella ska se och uppmärksamma anhörigas behov och att kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd.

I vilken utsträckning anhöriga ges stöd inom funktionsnedsättningsområdet är emellertid relativt outforskat. Ett undantag är stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det är emellertid betydligt svårare att finna kunskaper om anhörigas situation, deras erfarenheter och vilket stöd som erbjuds när småbarnstiden är över och barnen blivit vuxna och lämnat föräldrahemmet. Likaså finns det begränsad kunskap om anhörigas insatser till vuxna med funktionsnedsättning. Under de senaste decennierna har forskningen inom funktionsnedsättningsområdet främst handlat om det offentliga stödet och hur personer med funktionsnedsättning upplever detta stöd.

I syfte att sprida information om det aktuella kunskapsläget har Nationellt kompetenscentrum anhöriga publicerat en serie kunskapsöversikter inom området Anhöriga och personer med funktionsnedsättning. Målgrupper för översikterna är anhöriga, praktiker, studenter och beslutsfattare.

Vi hoppas att kunskapsöversikten ska komma till nytta för dig. 

Du hittar kunskapsöversikterna här nedanför.

Kunskapsöversikterna

Människor med funktionshinder i samhället 
Tar upp begrepp och lagstiftning, FN:s barnkonvention för personer med funktionsnedsättning och barnets rättigheter, statistik, hälsa och några vanliga diagnoser och funktionsnedsättningar.
Läs eller ladda ner

Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan
Om samhällets insatser till människor med funktionsnedsättning och det indirekta stödet till anhöriga, kommunernas insatser, LSS-insatser, insatser inom skolan och hälso- och sjukvården samt stöd från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.
Läs eller ladda ner

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder
Om allvarlig skada, sjukdom eller missbildning hos det nyfödda barnet, professionellt synssätt på föräldraskap, psykiska påfrestningar, psykisk sjukdom, missbruks och beroendeproblem hos barn och ungdomar samt samhällets krav på föräldrarna.
Läs eller ladda ner

Barn som anhöriga
Handlar om FN:s barnkonvention och barnperspektivet i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, hur många barn berörs, syskon i familjen, barns behov av stöd, unga omsorgsgivare och när en eller båda föräldrarna har intellektuella svårigheter.
Läs eller ladda ner

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder 
Tar upp anhöriga till vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning, anhörigas stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada, återhämtning till vardagslivet utifrån den skadades perspektiv, anhörigomsorg efter stroke, anhöriga till yngre med demenssjukdom, anhöriga till vuxna med hörselskador, synskador och/eller talskador samt anhörigas stöd till vuxna med psykisk sjukdom.
Läs eller ladda ner

Information och praktisk hjälp till anhöriga
Kunskapsöversikten behandlar informativt stöd – former, ansvar, behov och forskning kring information, praktisk hjälp till anhöriga, erfarenheter av personlig assistans, andra former av avlösning och avlastning, samhällets tillgänglighet, hjälpmedel och bostadsanpassning, arbete, fritid och delaktighet och föräldrars kontakt med förskola och skola.
Läs eller ladda ner

Familjeinriktat stöd
I översikten presenteras några familjeinriktade stödformer i socialtjänsten och sjukvården som förutsätter anhörigas delaktighet och som också potentiellt kan fungera som anhörigstöd. Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderar allt som oftast föräldrar och även syskon involveras allt vanligare i stödet. Familjens roll i det psykopedagogiska stödet behandlas och det genomgående temat är professionella arbetssätt där familjen och anhöriga inkluderas och ses som en social resurs.
Läs eller ladda ner

Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte
Här presenteras erfarenheter av individuella krissamtal, professionellt samtalsstöd och rådgivning i form av utbildningsprogram. Andra anhörigprogram som behandlas är erfarenheter av stödgrupper för barn som har föräldrar med beroende- och missbruksproblem och erfarenheter av stödgrupper för syskon samt stödgrupper för vuxna. Översikten tar upp olika sorters samtal, rådgivning genom föräldrautbildning, erfarenhetsutbyte och anhöriggrupper samt stöd till anhöriga i familjer med missbruk.
Läs eller ladda ner

Sammanfattning
Del nio är en sammanfattning av tidigare utgivna kunskapsöversikter.
Läs eller ladda ner

Länk till litteraturlista

Senast uppdaterad 2021-10-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson