Inspirationsmaterial

Skrifterna på denna sida kan användas som inspiration eller i utbildningar, studiecirklar och liknande.

Planera framtiden – redan idag 

Skriften Planera framtiden – redan idag är ett inspirationsmaterial kring frågor som rör framtiden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I skriften finns berättelser från familjer, yrkesverksamma och specialister.

Skriften kan vara ett stöd för personer som lever nära någon med flerfunktionsnedsättning. Den kan också användas som underlag för diskussion i olika verksamheter och utbildningar. 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Leva livet – medan det pågår

Leva Livet – medan det pågår är ett inspirationsmaterial kring frågor som rör livet och döden för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. I skriften har Nka samlat berättelser från familjer, yrkesverksamma och specialister med olika erfarenheter. Skriften riktar sig till föräldrar och andra anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, yrkesverksamma, elever och studenter inom vård och omsorg, samt alla andra intresserade. 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Fokus på mig, Vuxensyskon

Under tre år pågick Projekt Vuxensyskon (Bräcke diakoni) som hade till uppgift att ta reda på hur situationen för vuxensyskon såg ut, vilket stöd de behövde och att utforma ett sådant. Resultatet blev samtalsmaterialet "Fokus på mig Vuxensyskon". Materialet kan användas som utgångspunkt för samtal och reflektion, till exempel i grupper där vuxensyskon träffas.

Läs eller ladda ner samtalsmaterialet

Beställ samtalsmaterialet

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utveckling

Barn som anhöriga – alla barn ska få möjlighet till hälsa och personlig utvecklingxI detta inspirationsmaterial finns flera intressanta exempel på rutiner och insatser för barn som anhöriga. Förhoppningen är att materialet kan inspirera och upplysa om att alla barn ska få möjlighet till hälsa, personlig utveckling, utbildning och social delaktighet.

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättning 

Berättelser om att vara anhörig till barn och unga med flerfunktionsnedsättningDen här skriften handlar om hur anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning har gjort för att ta vara på livets möjligheter. Du möter Ellen, 8 månader, Elvira, 3 år, Miles, 5 år, Diamanda, 6 år, Hannes, 13 år, Liv, 14 år och Kim, 21 år. Deras anhöriga berättar bland annat om vikten av att träffa andra i liknande situationer, att våga skaffa syskon och att ta vara på sig själv som förälder för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. 

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd

Nka 2017:1 InspirationsmaterialDenna skrift bygger på kunskaper som genererats i tre Blandade Lärande Nätverk (BLN). Det övergripande syftet med BLN är att medverkande kommuner delar med sig av kunskaper och erfarenheter ur olika perspektiv, för att lära av varandra, samt att initiera lokal utveckling av anhörigstöd. I varje BLN har 8–10 kommuner medverkat.

Läs eller ladda ned inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Bild: Utsida inspirationsmaterialInspirationsmaterialet "Att möta anhörigas känslor och existentiella behov" bygger på det material som kommit fram i ett blandade lärande nätverks, BLN, diskussioner och dokumentation under 2014–2015. Det var sju kommuner runt om i Sverige som deltog i det nationella nätverket med ett eget lokalt blandat lärande nätverk bestående av anhöriga, personal, chefer, politiker och frivilliga. Texten består av olika teman som utkristalliserats under arbetets gång i nätverket.

Läs eller ladda ner inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Röster om kommunikation

Inspirationsmaterial Röster om kommunikationDet här materialet bygger på en serie samtal via Internet under våren 2013. Några av deltagarna var föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, några var personal som arbetar med barn med funktionsnedsättning och några var både förälder och personal. Samtalen var en del av en högskolekurs som arrangerades på initiativ av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Mälardalens högskola.

Metoden att låta forskning, föräldrar och personal mötas på
detta sätt kallas blandade lärande nätverk (BLN).

Läs inspirationsmaterialet Röster om kommunikation

Vägledning AKK

Vägledning AKKDetta material är en vägledning för samtalsledare i lärande nätverk och i olika utbildningssituationer om AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation för barn och personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Vägledningen är tänkt att fungera tillsammans med två andra dokument. Det ena är ett inspirationsmaterial benämnt Röster om kommunikation. Det andra dokumentet är en kunskapsöversikt inom området AKK.

Läs materialet Vägledning AKK

Rätt att leva – inte bara överleva

Utsida idéskriften Rätt att levaEn idéskrift till stöd för politiker och beslutsfattare som kan påverka livet positivt för anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning. Idéskriften är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, 2014.

Läs eller ladda ner idéskriften

Beställ idéskriften

Samtalets betydelse

Inspirarionsmaterial: Samtalets betydelse Detta inspirationsmaterial om samtalets betydelse som anhörigstöd bygger på det material som kommit fram i två blandade lärande nätverks diskussioner och dokumentation under åren 2011 till 2013. Sammanlagt genomfördes sex träffar i respektive nätverk. Ur sammanställningarna har olika teman och frågeställningar identifierats. Dessa teman utgör rubrikerna i detta inspirationsmaterial.

Läs inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Anhörigas hälsa: När mår man bra som anhörig?

Bild: Inspiration - Anhörigas hälsaSkrift med syfte att inspirera till samtal om anhörigas hälsa. I samtalet kan olika erfarenheter ventileras och tillsammans med innehållet i kunskapsöversikten öka förståelsen för anhörigas situation. Syftet är att skapa nyfikenhet, vilket kan leda till utveckling av innehållet i stödet till anhöriga.

Läs inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

E-tjänster och ny teknik för anhöriga

Bild: Inspiration - E-tjänster och ny teknik för anhörigaMaterial för diskussionsgrupper kring e-tjänster och ny teknik för anhöriga. Kanske är du anhörigkonsulent, vårdlärare eller anhörig och vill starta en studiecirkel? Genom inspirationsmaterialet får du lära dig mer om ny teknik och e-tjänster och diskutera frågor som är aktuella i det läge som du eller din organisation är i.

Läs inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Bild: Inspiration - Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstödInspirationsmaterial som vänder sig till dig som vill få inspiration kring frågor om individualisering av anhörigstödet. Det bygger dels på kunskapsöversikten med samma namn, samt de frågor och diskussioner från det lärande nätverket inom ”Individualisering, utveckling och utvärdering” perioden 2008 och 2009.

Läs inspirationsmaterialet

Beställ inspirationsmaterialet 

Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg

Bild: Inspiration - Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorgInspirationsmaterial som fokuserar på frågor som rör anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Det ger dig inspiration och underlag för diskussion kring området, och bygger på kunskapsöversikten och resultatet från det lärande nätverket "Kombinera förvärvsarbete med anhörigomsorg".

Läs inspirationsmaterialet 

Beställ inspirationsmaterialet

Senast uppdaterad 2021-10-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson