Hälsofrämjande insatser för äldre och anhöriga med hjälp av välfärdsteknik – en litteraturöversikt

Bild till vänster, bild på en kvinna och en äldre kvinna som sitter på en parkbänk och kollar i telefonen, till höger bild på Maria Nilsson

Maria Nilsson (till höger) är huvudförfattare till artikeln.

I slutet av december 2020 publicerades studien "Ambient assisted living technology-mediated interventions for older people and their informal carers in the context of healthy ageing: A scooping review" i den vetenskapliga tidskriften Health Science Reports. Bakom studien står fyra forskare vid Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Forskarna har granskat studier och undersökt inom vilka områden välfärdsteknik för äldre har testats och utvärderats. Man har också analyserat hur dessa insatser förhåller sig i relation till teorin om ett hälsosamt liv och åldrande.

I resultatet presenteras nio grupper som visar inom vilka områden välfärdsteknik för äldre har testats och utvärderats. Till stor del stämde insatsernas syfte överens med prioriterade insatser för ett hälsosamt åldrande. Det var emellertid endast 14 procent av de inkluderade studierna som mätte och utvärderade hälsorelaterade effekter av insatsen för både den äldre och den anhöriga.

– Vi kunde konstatera att anhöriga fanns med på något sätt i över hälften av studierna. Men i de allra flesta av dessa studier var det inte fokus på anhörigas situation eller deras hälsa. Anhöriga var i många studier omnämnda i termer av resurser som kunde avlasta personal, och de hjälpte och gav stöd på olika sätt till den äldre personen, säger huvudförfattare Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och möjliggörare/praktiker vid Nka.

Litteraturöversikten visar också att alla insatserna med välfärdsteknologi var tydligt inriktade på individen. Risken med ett ensidigt individfokus är att andra faktorer marginaliseras, så som det sociala nätverket, socioekonomiska förutsättningar, samt kulturella och miljömässiga levnadsförhållanden, konstaterar man i artikeln. Dessutom fokuserade ingen av studierna på insatser som främjar äldres engagemang och bidrag till samhället, vilket tyder på en kunskapslucka i fältet.

Studiens resultat bygger på en granskning och analys av 85 tidigare publicerade forskningsartiklar som presenterar hälsofrämjande eller vårdande insatser med hjälp av välfärdsteknologi för personer 65 år eller äldre och, i förekommande fall, deras anhöriga. För att inkluderas i den kartläggande litteraturöversikten skulle forskningsartiklarna presentera resultat som utvärderar effekter på hälsan. Resultaten skulle vara publicerade inom de senaste åtta åren.

– Vi ser resultatet som värdefullt för beslutsfattare som utformar strategier för hälso- och sjukvården som inkluderar välfärdsteknologi. I den bästa av världar ska dessa främja hälsan för både äldre och deras anhöriga. Genom att peka ut befintliga luckor i forskningsfältet och diskutera dessa bidrar vi med kunskap som kan utgöra en viktig utgångspunkt för beslutsfattare och forskare som fokuserar på hälsofrämjande insatser och en hållbar hälso- och sjukvård, säger Maria Nilsson.

Författarna menar att man fortsatt behöver uppmärksamma vilken roll anhöriga får eller förväntas ta när det införs insatser med välfärdsteknologi. För att främja och verka för ett hälsosamt åldrande behöver man fortsätta diskussionen om hur man kan skapa och dra bäst nytta av välfärdsteknologin.

– Jag hoppas på en bredare vision för användning av välfärdsteknologi där insatser kan utformas som bidrar till en mer jämlik hälsa för äldre och anhöriga, säger Maria Nilsson.

Studien genomfördes av:
Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och möjliggörare/praktiker vid Nka
Stefan Andersson, lektor vid Linnéuniversitet och möjliggörare/forskare vid Nka
Lennart Magnusson, docent vid Linnéuniversitet och verksamhetschef vid Nka
Elizabeth Hanson, professor vid Linnéuniversitet och FoU-ledare vid Nka

Här kan du läsa artikeln "Ambient assisted living technology‐mediated interventions for older people and their informal carers in the context of healthy ageing: A scoping review"

Klicka här för att komma till sidan för Maria Nilssons doktorandprojekt

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson