Barn med föräldrar i fängelse har sämre livschanser

Mer kriminella, arbetslöshet och lägre betyg. Det löper barn med föräldrar som dömts till fängelse större risk att drabbas av. Det visar en omfattande rapport från utvärderingsinstitutet IFAU.

Rapporten heter "Att ha en förälder som dömts till fängelse försämrar barnens livschanser". Bakom rapporten står Hans Grönqvist och hans medförfattare. I studien ingår 40 000 barn vars föräldrar fick fängelse mellan 1997-2004. Dessa jämfördes med 130 000 barn vars föräldrar inte dömdes till fängelse.

– Vid 25 års ålder hade gruppen med en förälder i fängelse 37 procent högre risk för att själva lagföras, hade lägre betyg, hade lägre sysselsättning och hade lägre inkomster, berättar Hans Grönqvist.

Metoden som användes i studien gör det möjligt att utesluta att andra faktorer spelat in.

– Det vi hittade var att det fanns väldigt stora negativa konsekvenser för de här barnen. Vad det beror på vet vi inte men man skulle till exempel kunna tänka sig att barn som fått sina föräldrar dömda till fängelse blir retade i skolan, säger Hans Grönqvist.

Från socialt utsatta miljöer

Alla kommer från socialt utsatta miljöer men de barn som kommer från extremt utsatta miljöer drabbas hårdast.

– Teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig att det inte behövde vara stigmatiserande att ens förälder hamnat i fängelse. Man skulle kunna tänka sig att barnen skulle gynnas. Speciellt om en tungt belastad kriminell förälder placeras i fängelse, säger Hans Grönqvist.

Tidigare studier har varit små och dragits med betydande statistisk osäkerhet, enligt Hans Grönqvist. Det som utmärker den aktuella studien är materialets omfattning och kvaliteten på den insamlade datan.

Brottsmålen lottades ut

Statistiken är från 1997 till 2004. Då lottades brottsmålen ut till tingsrätternas olika rotlar. Rotlarnas benägenhet att döma till fängelse skiljde sig åt. Därmed kunde man se om målen kommit till en hårdare eller mindre hård rotel. Vilket innebar en rättsosäkerhet.

– Absolut innebar det en rättsosäkerhet. Domarna skilde sig åt mellan domstolarna givet exakt samma förutsättningar i målet, säger Hans Grönqvist.

Barnen ska följas upp

Datorprogrammet som används för att lotta ut brottsmål övergavs 2005. Det innebär att en säker analys av statistiken endast kan göras fram till 2004.

– I kommande studier ska vi titta på hur de här barnen klarar sig längre fram i livet. På deras inkomster och på deras anställningsgrad. Blir det bättre för dem i vuxen ålder eller blir det värre?

Rapporten har uppmärksammats av bland andra organisationen Bufff. Organisationen är en ideell förening som försöker hjälpa barn med föräldrar i fängelse. Men Bufff finns bara på ett fåtal ställen i landet.

– Och från kommunerna finns det nästan inget samordnat stöd överhuvudtaget för de här barnen. Skolan skulle kunna vara en bra plats för hjälpinsatser men ofta vet inte ens skolorna om att barnen har en förälder som sitter i fängelse.

De bortglömda barnen

Kriminalvården delar inte med sig av den informationen till andra myndigheter. Inte ens till socialtjänsten.

– Så de här barnen är väldigt bortglömda. Men jag tror att det finns stor potential när det gäller insatser för dessa barn om det görs likvärdigt och det inte spelar någon roll var man bor. Med tanke på magnituden av de negativa effekterna bedömer jag att sådana insatser skulle vara samhällsekonomiskt lönsamma, framhåller Hans Grönqvist.

Text: Erik Skogh
Foto på Hans Grönqvist: Privat

Läs rapporten: Att ha en förälder som dömts till fängelse försämrar barnens livschanser

Läs mer om Bufff

Läs mer om utvärderingsinstitutet IFAU

Senast uppdaterad 2021-10-14 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson