Barn som upplever våld

Ett barn som håller en nalle

Foto: Pexels

Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden utan våld. Att som barn leva i en våldsutsatt livssituation ökar risken för bland annat fysisk och psykisk ohälsa, både på kort och lång sikt. Att ha varit utsatt för fysiskt och sexuellt våld som barn kan leda till ohälsa i vuxen ålder (NCK-rapport 2014:1).

En nationell kartläggning från 2016 utförd av stiftelsen Allmänna Barnhuset, där drygt 4700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet deltog, visar att 16 procent har upplevt psykisk misshandel av en vuxen. Upp mot 11 procent har utsatts för allvarlig fysisk barnmisshandel och 5 procent för fysisk barnmisshandel vid flertal tillfällen. Det är inte heller ovanligt att barn utsätts för olika typer av våld samtidigt.

Ungefär 10 procent av alla barn i Sverige har någon gång bevittnat våld i hemmet och 5 procent har gjort det ofta (Källa: NCK). Många barn som lever med våld känner skam och skuld och berättar inte om sin situation, vilket gör att de inte får det stöd och den hjälp de behöver. Att regelbundet ställa frågan om våld är ett steg på väg för att dessa barn ska få uppfyllt sin rättighet att leva ett liv fritt från våld.

Barnfridsbrott

Den 1 juli 2021 trädde en ny lag om barnfridsbrott i kraft. Lagen innebär att det nu är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar i en nära relation, till exempel vålds- och sexualbrottbrott. Ett barn som bevittnar brott blir därmed också målsägande och har rätt till målsägandebiträde och skadestånd. 

Läs mer

Socialtjänstlagen kap. 5:11§ 3 och 4 st

Barnfridsbrott – Åklargarmyndigheten

Länkar

Barnafrid
Barnafrid är ett Nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet och har ett regeringsuppdrag att samla och sprida kunskap om våld mot barn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Publikationer

I brottets skugga – bok från Brottsofferjouren
Boken ”I brottets skugga” handlar om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation. Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för personer som kan tänkas möta dessa barn.

Multiutsatta barn, 2020
Den här rapporten fördjupar resultaten från den nationella studien Våld mot barn 2016 – En nationell kartläggning.

Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning
Denna studie har genomförts på uppdrag av regeringen av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som har låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige.

Webbutbildning

Barn som bevittnat våld
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en webbutbildning för personer som i sitt arbete möter barn i familjer där det förekommer våld. Syftet med webbutbildningen är att personal ska få mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov dessa barn har.

Senast uppdaterad 2022-08-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson