Beskrivning av utvecklingsarbete

Landstinget i Jönköpings län beskriver målet med utvecklingsarbetet Barn som anhöriga:

"Att barn och unga, inom den berörda målgruppen, själva upplever att de erhållit den information, råd eller stöd som de behöver. Projektet ska bidra till att det i all berörd kommunal och landstingsverksamhet kontinuerligt finns kompetens och rutiner för att tillgodose barns behov och rätt till information, råd och stöd som anhöriga. Rutinerna ska vara kända av berörda medarbetare".

Under 2013 har utvecklingsarbetet i Landstinget i Jönköpings län framskridit genom:

 • Utbildningar, nätverksbygge, kartläggningar, utveckling av arbets- och informationsmaterial föra att skapa rutiner i och mellan verksamheterna för att nå uppsatta mål.
 • En länskonferens i Jönköping genomfördes den 9 april, "Tillsammans för barn som anhöriga".
 • Samverkan med Östergötland och Kalmar län samt Regionalt Cancer Centrum avseende barn till föräldrar med cancer har påbörjats med gemensamma fortbildningsinsatser.
 • Lärande nätverk är en form att upparbeta och trygga en sammanhållen struktur för fortsatt aktivitet kring barn som anhöriga efter projekttidens slut. Planering under våren och med start hösten 2013. Genomförs parallellt i samtliga tre sjukvårdsområden. Deltagare rekryteras från referensgruppen i team från såväl kommunerna, landstinget som idéburna organisationer.

Delprojekt/aktiviteter

För Landstinget i Jönköpings län är mångfald och samverkan grundläggande begrepp i allt utvecklingsarbete. De har därför valt att bjuda in kommuner, landstingsverksamheter och idéburna organisationer att delta i utvecklingsarbetet och ta del av de resurser som följt projektet. Det här har lett till att ett nätverk av organisationer har skapats som kan stärka varann över organisationsgränser och över tid. De ansökningar som kommit in utgör delprojekt och beskrivs i barndialogen.

 • Anhörigkonsulent och hela socialförvaltningen Jönköpings kommun
 • Skol och fritidsförvaltning Jönköpings kommun, Eksjö, Habo, Jönköping, Tranås, Vaggeryd och Vetlanda
 • Hälsohögskolan
 • Teateri
 • Onkologiska kliniken, Kuratorsenheten, Hörselhabiliteringen, Vuxenhabiliteringen
 • Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Ekhagens gästhem palliativ vård
 • Räddningstjänsten
 • Svenska kyrkan och Vårsol
 • Regionförbundet

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS