Barn till frihetsberövade

Årligen beräknas cirka 160 000 barn beröras av att en förälder lagförs för brott. Som barn kan livet med en frihetsberövad anhörig se väldigt olika ut.

Hur frihetsberövandet påverkar barnet beror på flera olika faktorer. Till exempel barnets ålder och mognad, brottets art, straffets längd samt attityder kring kriminalitet i barnets närhet och i samhället i stort.

Trots individuella skillnader visar forskning på att det finns tre gemensamma nämnare som gäller för den stora majoriteten barn. För det första innebär frihetsberövandet oftast en separation och en förlust för barnet. För det andra är frihetsberövandet förknippat med stigma, skam och därtill hörande hemlighetsmakeri. För det tredje innebär frihetsberövandet oftast familjeförändringar på ett eller annat sätt.  

Forskning har identifierat fyra behov som barn har för att lyckas hantera sin livssituation på ett konstruktivt sätt. Dessa behov är:

  • Information och kommunikation
  • God kontakt med den frihetsberövade (finns individuella variationer där besök och kontakt inte är till barnets bästa)
  • Närvarande föräldrar som samarbetar
  • Känslomässigt stöd och respektfullt bemötande

Läs mer: Barn med frihetsberövade föräldrar – en kunskapsöversikt

Läs mer: Barn med frihetsberövade föräldrar på Kunskapsguiden

Vilket stöd finns att tillgå och var finns stödet?

De flesta barn och familjer påverkas av att en familjemedlem frihetsberövas men konsekvenserna för familjerna kan se olika ut. Det finns barn som lever en tid av sina första år på anstalt och andra barn som bara träffar sin förälder i besöksrummet. En del barn har ingen kontakt alls och vissa ska inte heller ha någon kontakt.

För många barn ändrar sig vardagen markant när en förälder eller ett äldre syskon lämnar familjen för att avtjäna ett fängelsestraff. Frihetsberövandet kan även medföra yttre förändringar för en del familjer, som till exempel en flytt eller byte av skola. För många barn handlar det även om att förhålla sig till de brott den anhörige har begått och de olika känslor som är förknippade med brottet och personen.

Eftersom behoven är olika och individuella så finns det olika typer av stöd, till exempel:

  • Individuellt stöd för barn
  • Familjesamtal
  • Gruppverksamhet för barn och unga
  • Familjeaktiviteter
  • Uppsökande verksamhet för föräldrar och unga frihetsberövade på häkten och anstalter liksom stöd till klienter inom frivården. Samtalen är ett indirekt stöd för barnet där syftet är att öka kunskapen hos den frihetsberövade om hur hen på bästa sätt kan stödja sitt barn eller sin familj på utsidan.
  • Stöd och rådgivning till professionella

Via länkarna nedan kan du läsa mer om det målgruppsspecifika stöd som ges från organisationer på flera orter i Sverige. Om du har långt till stödet eller hellre vill så finns det möjlighet att chatta eller få ta del av videobaserat samtalsstöd.

Bufff: www.bufff.se

Solrosen: www.solrosen.se

Vårsol: www.fralsningsarmen.se/varsolsamtalscenter

Kumulus: www.umeastadsmission.se/verksamheter/kumulus/

Materialet på denna sida är framtaget i samarbete med Solrosen - Räddningsmissionen och Bufff