Koordinatorns uppdrag och roll

Koordinatorn ger ett tillfälligt stöd till föräldrar i en situation som riskerar att bli ohållbar. Stödet ska vara förebyggande och syfta till att förhindra att situationen blir onödigt komplicerad eller allvarlig för barnet och familjen.

Koordinatorn arbetar på ett sätt som syftar till att familjen ska få en fungerande situation där barnet får tillgång till det stöd det behöver.

Grundläggande för arbetet är ett helhetsperspektiv på familjens situation och att stärka familjens egna resurser.

Koordinatorns arbete utgår alltid från föräldern/vårdnadshavarens behov och önskemål men övertar inte arbetsuppgifter från någon annan yrkesgrupp eller verksamhet. Samtycke inhämtas och dokumenteras.

Koordinatorn kan ge stöd i att tydliggöra och beskriva de behov som finns, samt ta kontakt med aktuella aktörer. Syftet är att:
• avlasta och stödja föräldern
• bygga upp, alternativt återskapa, ett fungerande nätverk runt barnet
• initiera samordning mellan de aktörer i samhället som ska ge barnet stöd

Koordinatorn har en unik möjlighet att dokumentera återkommande problematik i samhällets stödstruktur, som påverkar familjer där det finns barn med funktionsnedsättning. Detta utgör en bra erfarenhetsgrund för kommunernas ständiga förbättringsarbete.

Läs mer: Uppdragsbeskrivning koordinator

Vad är det du som koordinator har kunnat göra för familjen som ingen annan profession kunnat göra?

"Att vara den som enbart har föräldern/barnet som uppdragsgivare. Ej utreda, behandla eller ha någon kontrollfunktion utan vara i ʺgörandetʺ i samarbete med föräldern och utifrån hens förmåga just nu. Att utifrån ett helhetsperspektiv kartlägga, strukturera och göra tydligt kring vilka frågor/teman som föräldern tycker ligger ʺöverstʺ just nu."

"Koordinatorn har kunnat stödja i frågor som inte direkt handlar om barnet, men som sekundärt påverkar barnet. Koordinatorn har också kunnat ha dialoger över mellanrummen mellan olika professioners områden".

"Koordinatorn har kunnat vara en utomstående, fristående part. Tex vara med i möte tillsammans med förälder och skola, förmedla och "tolka" vad som sägs. Föräldrar formulerar sina frågor och ser situationen på ett annat sätt i samtal med någon utomstående jämfört med att fundera på egen hand. Föräldrar får bekräftat att de redan gjort mycket för sina barns bästa och känner sig stärkta i sitt föräldraskap."

"Familjerna vet vad de vill ha, många är insatta, men orken att ta tag i det och verkligen ta kontakter och ansökningar finns inte."

Senast uppdaterad 2022-03-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson