Nyheter

Debattartikel i Dagens Nyheter om barnfattigdom och utanförskap

I en artikel på DN.Debatt skriver sju barnkläkare om att debatten om barnfattigdom borde handla om utanförskap och om det är möjligt att på allvar sätta barnens situation på samtliga politiska partiers agendor.

Unga möter ministrar om våld i nära relationer

Ungdomar som har växt upp med våld i familjen träffar ministrar vid fem olika tillfällen för att berätta om sina erfarenheter. Detta är en del av Barnombudsmannens rapportering av 2011 års arbete, som handlat om barn som utsatts för våld i nära...

Maria Larsson talar på konferens om hur man genomför barnets rättigheter

Tisdagen den 20 mars kl 13.55 talar barnminister Maria Larsson om vad regeringen gör för att säkerställa barns rättigheter i Jönköping.

Se webbseminarium i efterhand från Sveriges Kommuner och Landsting

Webbseminariet syftade till att ge en helhetsbild av vad SKL gör för att stödja kommuners, landstings och regioners arbete med barn och unga inom socialtjänst, förskola, skola och hälso- och sjukvård.

"Vart femte barn" - kampanj som uppmärksammar barn som anhöriga

Vart femte barn är en kampanj för att uppmärksamma barn och unga som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel.

Föreläsningserie om barnfamiljer i kris

Barnfamiljer i kris heter en föreläsningsserie som anordnas av Folkuniversitetet med Gyllingen – en del av Stiftelsen Gyllenkroken och BRIS.

Nationell konferens om barn som anhöriga i minoritetsfamiljer

Den 22-23 maj anordnar BarnsBeste en nationell konferens om barn som anhöriga i minoritetsfamiljer.

Maria Larsson talar på barn- och ungdomskonferens i Hässleholm

Onsdagen den 29 februari medverkar barnminister Maria Larsson på en barn- och ungdomskonferens i Hässleholm.

Bättre stöd från sjukvården till barn som misstänks fara illa

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga, sammanställa och sprida kunskap som kan stödja och förbättra hälso- och sjukvårdens arbete när det gäller att bemöta och ta hand om barn och unga som de misstänker far illa eller riskerar att fara illa.

Socialstyrelsen utlyser en projektledartjänst

Socialstyrelsen söker en person som vill leda ett delprojekt för samordnade insatser inom missbruks- och beroendevården samt barn- och ungdomsvården för barn och familjer med omfattande behov.