Interkulturellt

På den här sidan samlar Nka kunskap om interkulturella frågor med anhörigperspektiv i form av aktuell forskning, nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter och inspirationsmaterial.

Mer än en femtedel (ca 21 procent) av alla barn, upp till 17 år, i Sverige har utländsk bakgrund, enligt statistiska centralbyrån 2014. I statistiken definieras personer med utländsk bakgrund som antingen personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Det är ett faktum att antalet personer med utländsk bakgrund som bor i Sverige ökar. Detta kräver ett delvis nytt förhållningsätt.

När olika människor möter vård och omsorg kan det ställa olika krav på tillgänglighet, kunskap, och medvetenhet hos personal. Det kan också ställa krav på anpassning av information, råd, och stöd. Alla har rätt att bli behandlade utifrån sin unika personlighet och situation, sina behov och förutsättningar. En likformighet som innebär att alla ges exakt samma insats kan få diskriminerande effekter när olika människor har olika livssituationer. På grund av detta ämnar Nka sprida information inom området.