Region Västmanland

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Regionen tar under 2019 fram ett Hållbarhetsprogram (2020-2030) med en tillhörande handlingsplan för mänskliga rättigheter (2020-2022) där barnrättsperspektivet också ingår.

Finns det dokumentation i journalen?
Dokumentation görs om aktuella barn som är närstående, deras födelseår och relation till patienten samt åtgärdsregistrering via KVÅ-koder (DU 055,056,057 samt vid behov GD008). Oklart om alla verksamheter dokumenterar detta.

Finns det barnombud?
Barnrättspiloter finns inom hälso- och sjukvård samt tandvårdsverksamheterna. De ska uppmärksamma och arbeta för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. De ska även sprida information om barns rättigheter i sin verksamhet tillsammans med verksamhetschefen.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Regionen har en 2- dagars Barnrättspilotutbildning som vänder sig till regionens medarbetare. I den ingår också kunskap om barn som närstående och vi hänvisar till NKA:s hemsida samt Socialstyrelsen för fördjupad kunskap. Barnrättspiloterna träffas i ett nätverk två gånger per termin.

Finns det material/information till personal?
Det finns en regionövergripande instruktion/information gällande barn som närstående samt ett "åtgärdskort" i fickformat som stöd vid information till patient/vuxen.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns en broschyr som innehåller information till vuxna om barn som närstående. Den lämnas ut till patienter och andra vuxna i berörda verksamheter (främst onkologi, psykiatri samt akutvård).

Finns det material/information till barn och unga?
Det finns i dagsläget ingen regionspecifik information som vänder sig direkt till barn som närstående. Vi hänvisar till information som finns för barn på 1177.se, NKA, Jag vill veta, Randiga huset, Maskrosbarn m.fl. Sjukhusbiblioteket har sammanställt en litteraturlista med böcker som bland annat vänder sig till barn och unga och berör sjukdomar och död.

Särskilda satsningar
Det pågår ett arbete med ambulansen och akuten som ska mynna ut i en rutin för hur barn som närstående ska uppmärksammas och få stöd.

Kontaktuppgifter:
Helén Steglind Larsson
Telefon: 021-176805
E-post: helen.m.larsson@regionvastmanland.se

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson