Forskarnätverket Barn som anhöriga

Forskarnätverket Barn som anhöriga skapar förutsättningar för forskare att generera nya kontaktytor, inspirera till samarbete och gemensamt fördjupa, bredda och sprida forskning om barn som anhöriga. Nka leder forskarnätverket Barn som anhöriga i uppdrag av Socialstyrelsen.

Forskarnätverket

Gruppdiskussioner i nätverket Barn som anhöriga. I förgrunden Kerstin Åkerlund, Karolinska universitetssjukhuset, NKS. Foto: Agneta Berghamre Heins.

Bedriver du forskning med barn och om barns livsvillkor, deras relationer till familj och syskon och om stöd till barn i utsatta situationer? Då är Forskarnätverket Barn som anhöriga något för dig.

Regeringen har sedan 2011avsatt medel för att sätta fokus på att barn har rätt till information och stöd för sin egen del när föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar beroendeframkallande medel, har svår fysisk sjukdom eller avlider. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har i uppdrag av Socialstyrelsen, att leda, och stödja arbetet med att utveckla metoder som avser att ge stöd till barn och att ta fram kunskapsöversikter inom området. En del av detta är att leda och kordinera forskarnätverket Barn som anhöriga.

Nätverket har funnits sedan 2013 och träffas cirka en gång per år. Planeringen är att träffas i början av hösten eftersom det är en bra tid för att göra nya gemensamma ansökningar om forskningsanslag.Forskarnätverket har även ett nordiskt samarbete genom forskare från motsvarande nätverk i Norge Barns Beste.

För mer information och kontakt

Bild på Ingela Furenbäck
Ingela Furenbäck

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Ingela Furenbäck är Dr.PH och socionom. Hon är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Forskare/möjliggörare för inom området Barn som anhöriga inom Nka.
Hon har arbetat som postdoktor i en tvärvetenskaplig forskarmiljö, Barn som anhörig med inriktning Systematisk uppföljning. Det handlade om att undersöka förutsättningar för och implementera systematisk uppföljning av interventioner som bedrivs inom kommunal verksamhet och som riktade sig till barn som är anhörig till föräldrar eller vårdnadshavare med olika typer av problematik.

Ingela har tidigare arbetat inom högskola/universitet som avdelningschef och programansvarig för socionomprogram men även inom kommun som familjehemssekreterare, socialsekreterare samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. Hennes doktorsavhandling var ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt som handlade om att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvård https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787204/FULLTEXT01.pdf. Hennes intresseområden är Barn som anhöriga, interaktiv forskning, samverkan, förändringsarbete, personlig utveckling samt forskning om grupper och organisering.