Nyheter

Stöd till kommunerna till e-hälsa

eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag. Att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

Eurocarers lyfter fram politiskt utspel

Eurocarers uppmärksammar Nka:s konferens Livets möjligheter och medverkan av minister Lena Hallengrens (S) både i sitt nyhetsbrev och på sin hemsida.

Nka på Anhörigriksdagen 2018

Den 15-16 maj höll Anhörigriksdagen sitt tjugoårsjubileum i Varberg vilket lockade runt 450 deltagare. Nka:s närvaro var påtaglig i programmet och informationsmaterialet i montern gick åt som smör i solsken.

Värna våra yngsta

En konferens om späda barns rätt till hälsa och utveckling

Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum.

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Regeringens förslag medför att barnkonventionen ges ställning som svensk lag, vilket innebär ett förtydligande av att rättstillämparna i mål och ärenden ska tolka svenska bestämmelser i förhållande till barnkonventionen

Vill nyansera debatten om psykisk ohälsa

Föreningen Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa, och menar att förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa inte ökat, trots allt fler larmrapporter. Slutsatserna presenteras i rapporten ”Unga mår allt sämre – eller?”.

Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Linnéuniversitetets kartläggning: Barn och andra anhöriga som översätter och medlar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Ungas beställning till samhället 2.0

Utbyggd elevhälsa och fler stödgrupper. Det är några av de åtgärder som barn och unga vill att samhället ska satsa på för att minska den psykiska ohälsan. Förslagen har överlämnats till regeringen.

Reportage från konferensen Livets möjligheter

Skratt, tårar och kämpaglöd samt ett intensivt utbyte av erfarenheter och kunskap. Politiska utspel, konkreta tips och teater. Det bjöd Nka:s konferens Livets Möjligheter på som hölls i Stockholm den 23-24 april