Nyheter

Förstärkt anhörigstöd i Kalmar kommun

Socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen startar nytt samarbete gällande stöd till anhöriga. Syftet med samarbetet är att få ett helhetsperspektiv kring personer som är i behov av anhörigstöd.

Introduktion till internet för äldre

Guide med tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa äldre släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen överlämnad till regeringen

För att äldre personer ska få vård och omsorg av god kvalitet krävs insatser både från äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen och från landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård.

Ny handbok ska ge bättre äldrevård

Boken är tänkt både som en lärobok för de som läser till sjuksköterska eller undersköterska men också som en handbok för patienter och anhöriga.

Demensteam ger tryggare äldre

Demensteamens arbete skiljer sig från den vanliga hemtjänsten, som ofta gör korta besök i hemmet när på förhand bestämda insatser utförs.

Forskare ska granska tillit inom demensvården

Tillitsreformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter samt större nytta för medborgarna.

Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre

Rapport från Socialstyrelsen som ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre.

Stora utmaningar väntar äldrevården

Ökade ekonomiska klyftor och fler äldre med utländsk bakgrund ger samhällsutmaningar för framtidens äldrevård.

Vård och omsorg om äldre – lägesrapport 2017

Lägesrapport från Socialstyrelsen som redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre.

Forskare ska följa kommunens demensvårdsarbete

Förhoppningen är att öka förståelsen för hur och på vilket sätt avtalsformen och den utvecklade vårdkedjan skapar värde för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.