Nyheter

Apropå! Bristen på stöd till unga i anhörigrollen

Att hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag och inte en rättighetslag innebär i praktiken att den består av tomma ord.

Hon blir trygg hjälte för utsatta barn

Nu får barn som lever i familjer med missbruksproblem någon att vända sig till – på deras egna villkor.

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Rapport med syfte att bland annat sammanställa systematiska litteraturöversikter för att svara på om förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller våld förbättrar barnens hälsa eller stärker skyddande faktorer.

Unga behöver hjälp att förstå sin förälders självmord

Tidigare forskning visar att barn till personer som begår självmord utgör en riskgrupp vad gäller sociala och psykologiska problem och till och med självmord. Att börja arbeta aktivt för denna grupp skulle alltså vara ett självmordspreventivt arbete.

Ny kunskapsöversikt från Nka om effekter av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar vid missbruk

Ny kunskapsöversikt om effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger.

Förskolan är livsviktig för barn som anhöriga – ett material för fortbildning

Nka publicerar material som är tänkt som ett stöd i förskolans arbete med att erbjuda barn med allvarliga svårigheter hemma ett trygghetsskapande komplement till hemmet.

Ny rapport: Barn till separerade föräldrar

Studiens syfte är att belysa hälsa och social situation under skolåren och tidig vuxen ålder för dessa barn.