Styrgrupp

Styrgrupp

Bild på Ritva Gough
Ritva Gough

Regionförbundet i Kalmar län, Ordförande

Ritva Gough är fil.dr. i sociologi med tidigare anställningar som FoU-ledare, forskare och verksamhetschef för Fokus Kalmar län. Ritva disputerade med en avhandling om personlig assistans vid universitet i Tromsö och har bedrivit flera FoU- och forskningsprojekt inom funktionshinderområdet. Dessa har bland annat handlat om handläggarnas kompetensutveckling, stöd till personer med psykisk ohälsa och personer med intellektuella begränsningar samt stöd till anhöriga till äldre och funktionshindrade. Ritva har tidigare arbetat med personal- och brukarutbildning vid Göteborgskooperativet Independent Living, äldreomsorgsfrågor vid Arbetslivscentrum och socialmedicinskt behandlingsarbete vid ett behandlingshem för hemlösa. Ritva deltog i arbetet med ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Barbro Jansson
Barbro Jansson

Länssamordnare för anhörigstöd i Västernorrland

Barbro Jansson jobbar Kommunalt som Anhörigkonsulent i Härnösands kommun på anhörigcenter sedan 15 år tillbaka. Regionalt är hon länssamordnare för Västernorrlands 7 kommuner. Nationellt är hon en representant i Styrgruppen och där representerar hon länssamordnarna i de fyra länen i norr. I sin roll i styrgruppen är hon en länk in i det nationella nätverket för länsamordnare över landet. Barbro har varit med sen starten 1999 då regeringen gick ut med att det skulle finnas anhörigstöd i hela Sverige, projektet "Anhörig 300" pågick i tre år, sedan permanentades anhörigstödet i kommunerna och Barbro anställdes som Anhörigkonsulent. Barbro har varit med i olika projekt. Med att utveckla och utbilda personal i intervjuverktyget COAT. COAT är en djupintervju med stödplan. Hon har varit projektledare i Action, IT baserat anhörigstöd i Härnösand. Drivit ett projekt, Action i glesbyggd, i de fyra länen i norr. Hon har även varit delaktig i Partnerskapsmodellen samverkan mellan enskild, anhörig och personal. COAT, Action och Partnerskapsmodellen i samverkan med Borås högskola och forskarna Lennart Magnuson och Elizabeth Hanson och andra kommuner. Nu forskar mittuniversitetet i Härnösand/Sundsvall på Anhörigstödet, detta genererar en handbok där andra kommuner kan ta del och få vägledning i sitt anhörigstöd. Modellen heter PER; pedagogiskt, emotionell och relationsbaserat sätt att arbeta. Modellen erbjuder ett strukturerat sätt att ge stöd till tidigt dementa och deras anhöriga. Barbro tycker att det har varit och är en otroligt fin utveckling på anhörigstödet i landet från nästan 0 till Nka på 15 år.

Bild på Arne Sjöberg
Arne Sjöberg

Landstinget i Kalmar län

Verksamhetschef på Geriatriska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Uppdrag att leda och utveckla vården för de mest sköra äldre och deras anhöriga samt till de svårast sjuka i livets slutskede, med sina familjer, i Kalmar län, Sverige. Vice ordförande i Svensk geriatrisk förening, SGF.

Bild på Birgitta  Wallerstedt
Birgitta Wallerstedt

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Jag är leg sjuksköterska, distriktssköterska, magister i omvårdnad med inriktning palliativ vård. Disputerade 2012 med avhandlingen Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ vård utanför specialistenheter vid institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Anställd vid Linnéuniversitetet sedan 2012 och arbetat med undervisning på grund- och avancerad nivå och forskarnivå liksom med uppdragsutbildningar. Jag är också engagerad i utbildning, klinisk utveckling och forskning i Palliativt centrum för samskapad vård. Från och med 2015 är jag också knuten till ett forskningsprojekt som handlar om att implementera och utvärdera effekterna av en utbildningsmodell för palliativ vård på särskilda boenden i Kronoberg och Skåne, ett samarbete mellan universiteten i Lund, Linköping och Linnéuniversitetet.

Bild på Eva Borgström
Eva Borgström

Ombudsman Riksförbundet FUB

08- 508 866 31

Eva Borgström är socionom från förvaltningslinjen, inriktning statskunskap. Fr.o.m. 2002 arbetar Eva som ombudsman vid Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB. Eva Borgström arbetar framför allt med intressepolitiskt påverkansarbete som rör boende för personer med utvecklingsstörning, anhörigstöd samt flerfunktionsnedsättning. Eva var projektledare för ett FUB-projekt, finansierat av Arvsfonden, om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar. Projektrapporten Till mångas nytta, låg till grund för Nka:s uppdrag att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd för personer med flerfunktionsnedsättning. Eva har egen erfarenhet som förälder till en son med utvecklingsstörning.

Bild på Pontus Oscarsson
Pontus Oscarsson

1:a vice förbundsordförande Anhörigas Riksförbund

070-218 14 12

Mitt namn är Pontus Oscarsson och jag är vice ordförande i Anhörigas Riksförbund. Jag är också pappa och anhörig till min trettonåriga dotter som har ADHD. Alla anhöriga har sina egna erfarenheter och behov men de många likheterna förenar oss. Styrkan i samverkan är därför viktigt för att säkerställa medvetenhet kring områden som är av betydelse för anhöriga och deras närstående. Möjligheten att kombinera arbete med rollen som anhörig är av särskild betydelse för mig och många andra i min situation.

Bild på Margareta Lundberg Rodin
Margareta Lundberg Rodin

Verksamhetschef FoU- Sjuhärad Välfärd

Margareta Lundberg Rodin arbetar sedan 2014 som verksamhetschef vid FoU Sjuhärad Välfärd. Hon är fil. lic. i offentlig förvaltning inom området organisation och ledarskap och verksam som lärare och forskare vid Högskolan i Borås, samt föreståndare vid Centrum för Välfärdsstudier. Under åren 2007-2013 var hon prefekt vid Institutionen Bibliotekshögskolan/biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetade dessförinnan som kulturchef i Kungsbacka kommun.

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Fokus är samverkan mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst för behovsgrupperna: äldre, barn/unga och familjer i utsatta livssituationer, samt personer med funktionshinder eller beroendeproblematik. Ägarparter är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Borås Stad och övriga Sjuhäradskommuner. FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns i högskolans lokaler.

Bild på Monica Forsberg
Monica Forsberg

Länssamordnare anhörigstöd Norrbottens län / Enhetschef Luleå kommun

Har ett länsövergripande uppdrag som samordnare av kommunernas anhörigstöd i Norrbotten via Kommunförbundet Norrbotten. Som länssamordnare ingår jag i ett nätverk med anställda inom anhörigområdet som syftar till att utbyta kunskaper, erfarenheter och genomföra gemensamma rikstäckande aktiviteter. Arbetar i övrigt som enhetschef för Luleå kommuns anhörigstöd, korttidsvård, demensteam, syninstruktör o dagverksamhet för personer med demens.

 

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson