Utökat anhörigstöd – träffar i Kraftsamlingsarbetet

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, tog under hösten 2019 initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa, som syftar till ett mer långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för en bättre psykisk hälsa. Genom Kraftsamlingen hoppas vi kunna samla det utvecklingsarbete inom psykisk hälsa som pågår i olika delar av samhället och skapa en arena där alla aktörer som vill kan bidra till ett långsiktigt och förutsägbart arbete för ett hälsofrämjande samhälle. Kraftsamlingen är öppen för medverkan för alla aktörer – offentliga, privata och från civilsamhället. Hittills har över 350 organisationer deltagit i arbetet!

Under 2019 formulerades 20 initialt prioriterade teman och områden, som vi valt att kalla "delarenor". I Kraftsamlingens delarenor samlas aktörer från olika delar av samhället för att förbättra den psykiska hälsan genom konkret och fokuserat arbete. Varje delarena fungerar som en arbetsgrupp kopplad till ett specifikt tema, där deltagarna i arbetsgruppen gemensamt tar fram målsättningar för varje område och utformar sedan lösningar för att nå dessa mål. Du kan läsa mer om arbetet på www.skr.se/kraftsamling.

Tisdagen den 23 februari startade vi upp delarenan 3.4 Utökat anhörigstöd. Tidigare studier har visat att det i Sverige finns 1,3 miljoner anhöriga som ger närstående vård, hjälp och stöd. Många av dessa anhöriga vet inte om att stöd finns eller får på andra sätt inte del av samhällets stöd till anhöriga. Fokus för delarenans arbete kommer därför ligga på: Hur kan samhället på bättre sätt stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre)? Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd kommer att leda och samordna arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd.

Under delarenaarbetet med Utökat anhörigstöd kommer vi gemensamt att titta på sätt som samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra. Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på nästa träff.

Praktiskt inför mötena:

Plats: Med tanke på rådande situation håller vi möten på distans och använder mötestjänsten Zoom.
Möteslänk skickas ut i samband med anmälan.

Kommande träffar:

I nuläget finns det inga inplanerade träffar.

För mer information och kontakt

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-11-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson