Digital träff om Blandade Lärande Nätverk

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Under våren 2021 startar Nka ett Blandande Lärande Nätverk (BLN) med temat "Samverkan och stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa". Vid ett digitalt möte den 17 februari berättade de nationella nätverksledarna Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm från Nka mer om metoden och det planerade Blandade lärande nätverket. 

I Blandade Lärande Nätverk är syftet att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt att leda fram till utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner. I ett BLN finns flera lokala nätverk sammansatta av ca tio personer i olika målgrupper; anhöriga, personal i vård/omsorg, ledare/chefer i vård/omsorg, politiker och personer i idéburna organisationer.

Läs mer i artikeln: "Tre nya nationella BLN ska vidareutveckla anhörigstödet".

Klicka här för att ta del av ett tidigare webbinarium om BLN (från den 26/11 2020)

För mer information

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Bild på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

Senast uppdaterad 2021-02-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson