Utveckling av nationell anhörigstrategi

Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

2017 tog Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) fram förslag till en nationell anhörigstrategi. Förslagen presenterades för socialdepartementet och nationella, regionala samt lokala politiker. Hösten 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med att utveckla strategin och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående.

Uppdraget inkluderade först endast anhöriga till äldre personer, men utvidgades senare till att omfatta anhöriga till personer i alla åldrar. I Socialstyrelsens uppdrag ingick att ta fram en analys av vad anhörigperspektivet innebär för den anhöriga och personalen, samt att göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av det befintliga regelverket. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen samverkat med Nka och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Den första rapporten, som berör anhöriga till äldre personer, publicerades den 1 december 2020. Den 30 juni 2021 publicerades också rapporten som rör övriga anhöriga. I rapporterna betonar Socialstyrelsen att det är viktigt att den kommande strategin utformas på ett sätt som inte bara beaktar anhörigas möjlighet att vara delaktiga i vården och omsorgen eller att få stöd, utan också värnar om anhörigas rätt att välja om och i vilken omfattning de ger omsorg till sina närstående.

Socialstyrelsens första rapport

Läs Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer"

Läs Nka:s nyhet om rapporten

Socialstyrelsens andra rapport

Läs Socialstyrelsens rapport "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära"

Läs Nka:s nyhet om rapporten

Nka:s rapport

I samband med att Nka tog fram ett underlag för en nationell anhörigstrategi gjordes också intervjuer med anhöriga, personal och beslutsfattare för att ytterligare kunna konkretisera strategin. Studien visade på ett tydligt behov av en nationell anhörigstrategi och baserat på studiens resultat tog Nka fram tio förslag till åtgärdsområden:

1. Säkra finansiell och social trygghet – egen ekonomi och pension
2. Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående
3. Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga
4. Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg
5. Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter anhöriga
6. Utbildning och träning för anhöriga samt validering av anhörigas färdigheter
7. E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd
8. Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd
9. Samverkan mellan kommun och landsting
10. Säkra barnrättsperspektivet – barn och unga som anhöriga

Läs mer om förslagen 

Läs Nka:s rapport 

Senast uppdaterad 2021-07-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson