Var med och utveckla koordinatorsstöd

Funktionen som koordinator behöver utvecklas vidare i praktisk tillämpning. Socialstyrelsen har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, startat detta projekt för att ge kommuner möjlighet att vara med och utveckla och pröva koordinatorfunktionen utifrån de framgångsfaktorer som identifierats.

Är din kommun intresserad är det fortfarande möjligt att diskutera former för deltagande i projektet.

(Se kontaktuppgifter nedan/länk till kontaktuppgifter till mig)

Socialstyrelsen har i samarbete med brukarorganisationer, föräldrar, forskare, professioner och chefer utarbetat en modell för att förbättra samordningen av insatser för barn med funktionsnedsättning.
Tre viktiga förbättringsområden identifierades:

  • tillgång på lättillgänglig information om det stöd som finns utifrån lokala förhållanden
  • stärkta förutsättningar och arbetssätt för gemensamma planeringsprocesser för barn i komplicerade situationer
  • konkret stöd till föräldrar av en "koordinator"

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar sin livskvalitet sämre. Föräldrarna lägger mycket tid på att söka och administrera stöd för barnet.

Praktiskt stöd av en koordinator ses som ett tillfälligt stöd till föräldrar i en situation som riskerar att bli ohållbar. Stödet är förebyggande och siktar mot att familjen ska få en situation som är möjlig för föräldern att hantera och där barnet får tillgång till det stöd det behöver. Koordinatorn kan ge stöd i att tydliggöra och beskriva de behov som finns samt ta kontakt med aktuella aktörer. Syftet är att bygga upp, alternativt återskapa, ett fungerande nätverk runt barnet samt initiera samordning mellan de aktörer i samhället som ska ge barnet stöd. Grundläggande för arbetet är ett helhetsperspektiv på familjens situation och att stärka familjens egna resurser.

Praktiskt stöd av koordinator har provats i projektform, bl.a. av Bräcke Diakoni. Arbetet som koordinator har fallit väl ut och varit uppskattad. Ca hälften av föräldrarna kunde återgå till arbete eller studier efter att fått hjälp av koordinator att reda upp familjens situation.
Nka bidrar med projektledare under tre år. Det ger möjlighet för deltagande kommuner att få tillgång till de erfarenheter och det material som Socialstyrelsen samlat från de som redan arbetar enligt modellen eller har gjort så i tidigare projekt, vilket underlättar uppstart av det egna arbetet. Projektledaren kommer att bidra med utbildning/kompetens till den nyblivna koordinatorn samt skapa arenor för erfarenhetsutbyte och stöd i nätverksform.
Deltagande kommuner registrerar stödet i Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning och det ger grund för ett ökat vetande kring arbetssättet, resultat, kostnader och vinster etc.

Läs mer om projektet 

Här finns möjlighet att läsa mer om förebyggande stöd av koordinator:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-31

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2019-01-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson