Kontakta oss

Medarbetare

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Stefan Andersson
Stefan Andersson

Möjliggörare/forskare

0480-446335

076-7625256

Stefan har erfarenhet av forskningsprojekt inom stöd till förvärvsarbetande anhöriga till äldre via informations- och kommunikationsteknologier. Han har lång erfarenhet inom vård av äldre. Han är verksam som klinisk lektor med gemensam anställning i Kalmar kommun och Linneuniversitetet, Kalmar. Stefan bedriver undervisning på specialistsjuksköterskeprogramet för vård av äldre och på grundprogrammet för sjuksköterskor.

Bild på Frida  Andreasson
Frida Andreasson

Projektanställd INNOVAGE-projekt

Frida Andréasson är beteendevetare och har en fil.mag i sociologi. Hon har tidigare bl.a. arbetat på Fokus (Forsknings- och kunskapsutveckling socialtjänst) Kalmar län och senast som biståndshandläggare i kommunen samt som lärare på socialt arbete på Linnéuniversitetet i Kalmar. På Nka arbetar Frida i EU-projektet INNOVAGE som syftar till att utveckla en webbplattform för anhöriga, som hjälper och stödjer en närstående äldre, i samtliga 27 EU-länder. Frida arbetar även som projektkoordinator i ett VINNOVA-finansierat projekt som heter SAFE och som syftar till innovativa lösningar för att möta framtidens hälso- och sjukvård.

Bild på Agneta Berghamre Heins
Agneta Berghamre Heins

Kommunikatör, anhöriga och funktionsnedsättning

070-607 04 07

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Rosita  Brolin
Rosita Brolin

Forskarassistent/post doc.

0470-708965

072-5941613

Rosita Brolin är sjuksköterska, vårdlärare, filosofie magister i handikappvetenskap och filosofie doktor i vårdvetenskap. I sin avhandling undersökte Rosita boendesituationen för personer med psykisk funktionsnedsättning. De fem forskningsstudier som ingår i avhandlingen genomfördes med utgångspunkt från de boendes perspektiv på sin boendesituation.

Efter disputationen har Rosita tjänstgjort som lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö och har där undervisat inom såväl grundutbildning som specialistutbildningar för sjuksköterskor. Från och med 1 februari arbetar Rosita som postdoktoral forskarassistent i ME-WE-projektet.

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bild på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.

Bild på Eva Gustafson
Eva Gustafson

Möjliggörare/praktiker, Äldre, Psykisk ohälsa

Eva Gustafson är Leg. sjuksköterska med specialist utbildning inom psykiatri, magisterutbildning vårdvetenskap, medverkat i utbildning och forskning med fokus på hälsostödjande samtal i familjer där en familjemedlem drabbats av långvarig sjukdom (demens/stroke). Har de senaste 15-20 åren arbetat som högskole- och senare universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, främst med undervisning i sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser samt medverkan i den familjefokuserade forskning som genomförs vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid campus Kalmar.

Bild på Josefine Göransson
Josefine Göransson

Webbredaktör

Josefine Göransson är utbildad journalist och medieproducent med erfarenhet av tidningsredigering och redaktionsarbete. Josefine arbetar idag som webbredaktör på Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på textproduktion och innehåll på Nka:s webbsida och digitala kanaler.

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bild på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Bild på Camilla  Malm
Camilla Malm

Praktiker/möjliggörrare

Camilla Malm är socionom och har en magisterexamen i socialt arbete, en masterexamen i integrerad hälsovetenskap och steg 1 i familjeterapi. Camillas masteruppsats handlar om barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i den egna habiliteringen. Camilla har lång erfarenhet av socialt arbete. Hon har tidigare arbetat både som fältsekreterare och som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och därefter inom området barn och unga. Under de senaste åren har Camilla arbetat som kurator på barn- och ungdomshabiliteringen (Bou), där hon även haft uppdrag som regional yrkesutvecklare för kuratorerna inom Bou i Skåne. Under ett år arbetade hon som samordnare för lotsmodellen, nordöstra Skånes metod för att genomföra SIP.

Camilla har för närvarande anställning som doktorand på Linnéuniversitetet inom projektet UserAge, med inriktning på forskning om och med anhöriga till äldre personer. Hon har även en del av sin anställning på Nka.

Bild på Johanna Miranda Sköld
Johanna Miranda Sköld
Bild på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

0470- 767405

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Min projektsida

Bild på Agneta Persson
Agneta Persson

Projektadministratör/ekonomi

Agneta Persson har mångårig erfarenhet av projektadministration från FoU-verksamheter i Blekinge samt Kalmar län. FoU-verksamheter med inriktning mot socialtjänst men även socialtjänst/primärvård. Agneta kommer närmast från Forskning- och KunskapsUtveckling Socialtjänst (Fokus) Kalmar län. Agneta arbetar som projektadministratör inom Nka med ekonomi, layout, trycksaksproduktion samt övrig projektadministration.

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Bild på Susanne  Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Bild på Eva Sennemark
Eva Sennemark

Projektledare, utvärderare och praktiker

Bild på Miriam Svensson
Miriam Svensson

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

+46 480 44 63 71

Miriam Svensson har en Filosofie Masterexamen i Hälsa och Livsstil. Hon har tidigare bland annat arbetat som forskningsassistent på Linnéuniversitetet i det internationella projektet "Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa (ME-WE)". Idag arbetar Miriam som möjliggörare/praktiker vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga.

Bild på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

0480-418064

0704-55 11 95

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

 

Senast uppdaterad 2016-01-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson