Plenarföreläsning: Delaktighet, medverkan och inflytande ur ett etiskt perspektiv

Lars Sandman professor i etik Högskolan i Borås. Delaktighet, medverkan och inflytande har blivit allt viktigare i dagens omsorg och stöds av centrala etiska värden och normer. Samtidigt ger det också upphov till olika etiska frågeställningar som vi måste förhålla oss till. Det kan handla om var gränserna för delaktighet ska gå, hur man ska hantera de fall när personer som har bristande beslutsförmåga är omsorgstagare, eller hur man ska hantera situationer när delaktighet och inflytande är resurskrävande. Den etiska grunden för delaktighet medverkan och inflytande samt de etiska frågeställningar det ger upphov till berörs i föreläsningen.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-04 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS