ME-WE unga omsorgsgivare

Närmare var tionde 15-åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. Målet med ME-WE var därför att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande samt mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv.

Film om ungas upplevelser att leva nära någon med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Vem är ung omsorgsgivare?

Unga omsorgsgivare är personer yngre än 18 år som ger vård, hjälp och stöd till en familjemedlem, vän eller annan närstående. Detta fenomen är högst relevant i hela Europa, även om det saknas specifik data och medvetenheten och stödet varierar. Att ta på sig en roll som ung omsorgsgivare innebär en ökad risk för omedelbara och långsiktiga problem avseende den psykiska hälsan, välbefinnandet och utvecklingen, liksom för övergången till vuxenlivet, den sociala delaktigheten, utbildningen och anställningsbarheten.

ME-WE- projektet i korta drag

ME-WE-projektet var ett internationellt projekt som genomfördes mellan januari 2018 och juni 2021 i Sverige, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Slovenien och Italien. Målet var att stärka unga omsorgsgivares resiliens (motståndskraft), bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande och att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Målgruppen för projektet var unga omsorgsgivare i åldrarna 14–17 år.

Projektet hade följande tre specifika mål:

  1.  Systematisera kunskap om unga omsorgsgivare genom att (a) identifiera deras situation, behov och önskemål (WP1), (b) analysera nationella policy, lagar och stödinsatser (WP2) samt (c) kartlägga god praxis, sociala insatser och evidens (WP3);
  2. Tillsammans med unga omsorgsgivare utveckla och testa effektiva förebyggande insatser som fokuserar på att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande och som skräddarsys för varje lands kontext (WP4 samskapa, WP5 implementera och WP6 utvärdera interventionerna);
  3. Genomföra en omfattande kunskapstransformation för spridning, medvetandegörande och påverkan (WP7), genom att sprida resultaten till relevanta intressenter på nationell och internationell nivå.

Nationell och internationell påverkan

Den omfattande informationsspridningen av ME-WE-projektets resultat, liksom den förebyggande insatsen "ME-WE-modellen" som utvecklats i linje med ME-WE-projektets andra mål, bidrar till att öka förutsättningarna för förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande hos unga omsorgsgivare såväl nationellt som internationellt.

ME-WE-modellen – fortsatt arbete

ME-WE-modellen består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare. ME-WE-modellen har testats, anpassats och utvärderats i de sex medverkande länderna, som är i olika faser av medvetenhet och utveckling av stödinsatser för unga omsorgsgivare. Nka fortsätter nu arbetet med att implementera ME-WE-modellen i Sverige. Läs mer om detta arbete här.

EU symbol

ME-WE-projektet fick ekonomiskt stöd från den Europeiska unionens Horisont 2020 forskning- och innovationsprogram enligt avtal nr 754702" 

För mer information och kontakt

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2021-10-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson