Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv

Syftet med Blandade lärande nätverk har varit att underlätta och stimulera
utvecklingen av stöd till anhöriga inom hela vården och socialtjänsten i Sörmlands län med bred delaktighet. Detta genom erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning inom och mellan kommuner och landstinget i Sörmland i samverkan med Nka.

Blandade Lärande nätverk genomfördes 7 september, 8 november samt 13 december 2016, i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Målgruppen var anhöriga/närstående, politiker, chefer/ledare samt personal i vård och omsorg.

I april 2016 beslutade nämnden för socialtjänst och vård (NSV) om att utarbeta en Länsövergripande strategi för stöd till anhöriga.Resultatet av de blandade lärande nätverken skall sedan utgöra underlag till den gemensamma strategin som skall presenteras för den gemensamma nämnden (NSV) under våren 2017.

Mer info:
FoU i Sörmland

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

Sammanställningar Blandade lärande nätverk

Sammanställning 1

Sammanställning 2

Sammanställning 3

Utvärderingsresultat

Har du frågor eller vill du starta upp ett BLN? Kontakta gärna oss på:

info@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2017-06-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson