Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom
Skapad

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap.

Syftet med träffarna är att:

  • stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
  • öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
  • möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, oavsett huvudman.

Vid handledningen/erfarenhetsutbytet den 2 december, klockan 14.30 – 16.00, kommer Nka presentera metoder, stöd och erfarenheter från verksamheten. 

Medverkande:

Maria Nilsson, doktorand Nka
Jag kommer att presentera några axplock från senaste forskningen kring välfärdsteknik ur ett anhörigperspektiv och hur dessa rön skulle kunna omsättas i praktisk verksamhet. Jag kommer att ge exempel från forskningen kring anhörigas roll i relation till välfärdstekniken, om hur digital teknik används av familjer som ger vård och omsorg trots långa geografiska avstånd, samt sociala mediers roll för anhörigstöd.

Område anhöriga till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning,
Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, Nka
Jag kommer bland annat att presentera höstens föreläsningsserie; Psykisk hälsa: Utvecklingen av stöd till anhöriga, och de dialogsamtal som följer upp de fem fristående föreläsningarna. Även arbetet i Utökat anhörigstöd som är en del av SKR:s satsning på psykisk ohälsa i projektet Kraftsamling psykisk ohälsa kommer jag att presentera.

Område anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning
Maria Blad, möjliggörare/praktiker Nka
Jag kommer att presentera Nka:s samtalsgrupper där föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon eller andra anhöriga har möjlighet att träffas för att dela tankar och känslor om att vara anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning. Jag kommer också att berätta om möjligheten för vuxensyskon att genom Nka delta i digital samtalsgrupp oavsett var i landet man bor. Det är anhörigkonsulenter från det nationella nätverket för vuxensyskon som är samtalsledare och under ett år har fem grupper startat.

Område anhöriga till äldre
Susanne Rolfner Suvanto Möjliggörare/Praktiker Nka
Jag kommer att berätta om det Blandade Lärande Nätverket som handlar om att ge stöd till anhöriga och stöd till kontakt mellan anhörig och närstående när man inte kan mötas fysiskt. Varför är det viktigt att utveckla detta stöd och vad har vi kommit fram till?

Område barn som anhöriga
ME-WE modellen kommer att presenteras. ME-WE är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats för unga omsorgsgivare och består av gruppträffar och en mobilapp som används både under träffarna och emellan för att ge stöd och information.

Anmäl dig här

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-09-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson