Contact

Staff

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Bild på Annica Larsson-Skoglund
Annica Larsson-Skoglund

Bibliotekarie och administratör

Annica Larsson Skoglund har en fil. mag. inom Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar sedan 2010 på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Annica är administratör samt bibliotekarie för webbiblioteket på Nka: s hemsida. Hon kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd vid Högskolan i Borås där hon arbetat som projektadministratör för olika projekt inom anhörigområdet.

Bild på Agneta Persson
Agneta Persson

Projektadministratör/ekonomi

Agneta Persson har mångårig erfarenhet av projektadministration från FoU-verksamheter i Blekinge samt Kalmar län. FoU-verksamheter med inriktning mot socialtjänst men även socialtjänst/primärvård. Agneta kommer närmast från Forskning- och KunskapsUtveckling Socialtjänst (Fokus) Kalmar län. Agneta arbetar som projektadministratör inom Nka med ekonomi, layout, trycksaksproduktion samt övrig projektadministration.

Bild på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

0480-418064

0704-55 11 95

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

Bild på Fredrik Jansson
Fredrik Jansson

Kommunikatör

Fredrik har en medie- och kommunikationsvetenskaplig utbildning och kommer närmast från FoU Sjuhärad Välfärd, ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet och området funktionshinder, där han arbetade som informatör. Fredrik har arbetat som kommunikatör på Nationellt kompetenscentrum anhöriga sedan 2008.

Bild på Barbro Falk
Barbro Falk

Kommunikatör, Psykisk ohälsa

070-547 02 75

Barbro Falk har en socionomexamen med informationsinriktning. Hon har även studerat praktisk svenska, informationsteknik och litteraturvetenskap. Barbro har under hela sitt yrkesliv arbetat med det skrivna ordet - de senaste 18 åren som frilansjournalist med fokus på medicin, hälsa, vård och sociala frågor. Innan Barbro övergick till frilansverksamhet var hon chefredaktör för Landstinget i Kalmar läns personaltidning i tio år. Hon har också erfarenhet från dags- och fackförbundspress. Barbro är medlem i föreningen Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. På Nka arbetar Barbro som kommunikatör inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bild på Eva Nordqvist
Eva Nordqvist

Projektledare Erasmus – Unga omsorgsgivare

Eva Nordqvist arbetar som behandlare inom socialtjänsten sedan ett antal år tillbaka där hon möter barn och ungdomar samt dess familjer. Eva är utbildad barnskötare/socionom och har i sitt yrkesliv i stort sett uteslutande arbetat med barn och ungdomar och har på det vis samlat på sig lång erfarenhet och kunskap inom området. Parallellt med kartläggningsarbetet vid NkA, arbetar Eva fortfarande till viss del vid Socialtjänsten i Trelleborg.

Bild på Ingela Furenbäck
Ingela Furenbäck

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Ingela Furenbäck är Dr.PH och socionom. Hon är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Forskare/möjliggörare för inom området Barn som anhöriga inom Nka.
Hon har arbetat som postdoktor i en tvärvetenskaplig forskarmiljö, Barn som anhörig med inriktning Systematisk uppföljning. Det handlade om att undersöka förutsättningar för och implementera systematisk uppföljning av interventioner som bedrivs inom kommunal verksamhet och som riktade sig till barn som är anhörig till föräldrar eller vårdnadshavare med olika typer av problematik.

Ingela har tidigare arbetat inom högskola/universitet som avdelningschef och programansvarig för socionomprogram men även inom kommun som familjehemssekreterare, socialsekreterare samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. Hennes doktorsavhandling var ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt som handlade om att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvård https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787204/FULLTEXT01.pdf. Hennes intresseområden är Barn som anhöriga, interaktiv forskning, samverkan, förändringsarbete, personlig utveckling samt forskning om grupper och organisering.

Bild på Frida  Andreasson
Frida Andreasson

Projektanställd INNOVAGE-projekt

Frida Andréasson är beteendevetare och har en fil.mag i sociologi. Hon har tidigare bl.a. arbetat på Fokus (Forsknings- och kunskapsutveckling socialtjänst) Kalmar län och senast som biståndshandläggare i kommunen samt som lärare på socialt arbete på Linnéuniversitetet i Kalmar. På Nka arbetar Frida i EU-projektet INNOVAGE som syftar till att utveckla en webbplattform för anhöriga, som hjälper och stödjer en närstående äldre, i samtliga 27 EU-länder. Frida arbetar även som projektkoordinator i ett VINNOVA-finansierat projekt som heter SAFE och som syftar till innovativa lösningar för att möta framtidens hälso- och sjukvård.

Bild på Eva Gustafson
Eva Gustafson

Möjliggörare/praktiker, Äldre, Psykisk ohälsa

Eva Gustafson är Leg. sjuksköterska med specialist utbildning inom psykiatri, magisterutbildning vårdvetenskap, medverkat i utbildning och forskning med fokus på hälsostödjande samtal i familjer där en familjemedlem drabbats av långvarig sjukdom (demens/stroke). Har de senaste 15-20 åren arbetat som högskole- och senare universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, främst med undervisning i sjuksköterskeprogrammet, fristående kurser samt medverkan i den familjefokuserade forskning som genomförs vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid campus Kalmar.

 

Senast uppdaterad 2015-06-25 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson