Pappa nekar mamma mer anhörigstöd - vad kan vi göra?

Min mamma tar hand om min pappa som har Alzheimers. Min mamma närmar sig 80 år och pappa har snabbt blivit sämre. Vi har fått besked (läkare, biståndsarbetare mfl) att mamma kan inte få mer stöd och hjälp så länge pappa nekar. Han måste godkänna allt. Men hur kommer detta fungera i längden, då han blir allt mer förvirrade, krävande och lynnig? Jag är orolig för min mamma.

Svar: Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service när de är i behov av detta. Anhörigas insatser skall vara ett komplement till samhällets insatser och även baseras på frivillighet.

Kanske grundar bland annat biståndshandläggaren sitt uttalade på att det i Socialtjänstlagens 1 kap. står att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-1(öppnas i nytt fönster) , står under rubriken:

Särskilda behov hos personer med demenssjukdom

"Om personen, till exempel på grund av demenssjukdom, inte kan ta ställ­ning till en insats ska socialnämnden ta initiativ till att involvera god man, förvaltare eller annan ställföreträdare för den enskilde i planeringen (5 kap. 3 § SoL). Socialtjänsten ska dessutom alltid dokumentera insatser i socialtjänstens personakter. Då socialnämnden fattar ett beslut enligt SoL ska även en hänvisning som förklarar hur beslutet kan överklagas bifogas beslutet (11 kap. 5 § SoL)."

Vidare i samma Nationella riktlinjer finns också ett kapitel som berör Stöd till anhöriga: "Att en person insjuknar i en demenssjukdom påverkar de anhöriga och andra närstående. Invanda mönster och maktförhållanden förändras. Det kan innebära att den anhörige försummar sina egna behov och drabbas av utmattning samt fysisk och psykisk ohälsa."

Vidare: "En form av stöd är avlösning som kan ske genom att den demenssjuke vistas en tid på ett särskilt boende, deltar i dagverksamhet eller stannar hemma, att den anhörige då "ersätts" med personal gör det möjligt för den enskilde att lämna hemmet för några timmar". I riktlinjerna talas även om olika typer av utbildningsprogram för anhöriga.

Rådet till dig är att etablera en personlig kontakt med den person i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga. Hon/han kan råda både dig och din mamma i den uppkomna situationen. Du når personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-29 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson