Är en pojkvän/partner anhörig till en femtonåring?

Svar: En intressant fråga som inte är så lätt att ge ett rakt svar på. I begreppet anhörig kan pojkvän ingå utifrån definitionen - en person som vårdar eller stödjer en närstående. Exempel på anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne, arbetskamrat eller någon annan.

Eftersom personen är 15 år och därmed inte myndig utan står under föräldrarnas ansvar gäller Föräldrabalken där det bl.a. står i 6 Kapitel, Om vårdnad, boende och umgänge, under 1: "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47)"

Under 2 § står bland annat att: "Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt blir tillgodosedda." Vidare under 2 a § " Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge."

Läs mer i föräldrabalken på riksdagens hemsida

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson