Vilka kommuner har hemvårdsbidrag?

Svar: Under våren 2010 fick kommunerna svara på enkäter från Socialstyrelsen som gällde hur de tillämpade 5 kap. 10§ i Socialtjänstlagen: socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

En av frågorna gällde möjligheten att erbjudas anhörigbidrag. Resultatet blev att ungefär en tredjedel som svarade på denna fråga inom äldreomsorgen och funktionshindersverksamheten erbjöd anhörigbidrag. Totalt skickades enkäterna ut till 330 kommuner och stadsdelar. Svarsfrekvensen varierade - inom äldreomsorgen svarade 87 procent och inom funktionshinderverksamheten 73 procent. Vidare framkommer att "uppgifterna tyder på att antalet kommuner som erbjuder anhörigbidrag minskar, med tanke på att 120 kommuner erbjöd anhörigbidrag år 2006."
Läs mer i Socialstyrelsens rapport Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.

Tyvärr så har vi ingen "lista" på de kommuner som erbjuder anhörigbidrag.
Information om detta bör finnas på respektive kommuns hemsida. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Han/hon förutsätts sedan att ge bidraget till den anhörige som utför vården.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson