Väger dotterns eller makens åsikt tyngst?

En bekant är 67 år och inlagd på en geriatrisk avdelning efter sin andra stroke. Hon är gift och har en dotter. Efter sin förra stroke återhämtade hon sig nästan helt. Efter denna stroke har hennes rörelseförmåga försämrats och hon behöver hjälp med allt. Det behövs två personer vid förflyttning. Hon har även stora svårigheter att uttrycka sig och kan endast svara ja, vilket hon gör oavsett fråga. Det är mycket svårt att förstå henne. Även hennes förmåga att förstå vad som sägs är låg.
Min bekanta är nu utskrivningsklar och biståndshandläggaren har tillsammans med familjen kallats till vårdplaneringsmöte på sjukhuset. All sjukhuspersonal har hela tiden talat uppmuntrande om hennes framsteg och berättar det även för handläggaren och för familjen vid detta möte. Men läkaren och den övriga personalen säger nu också att hon inte kommer att bli bättre utan det tillstånd hon är i kommer att bestå.

Maken säger att han inte vill att hon ska komma hem i det tillstånd hon är, utan hon måste bli bättre först. Han vill inte att hon ska komma till ett särskilt boende för äldre, vilket dottern däremot vill. Väger dotters eller makens åsikt tyngst ?

Svar: Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service. Vidare skall anhörigas insatser ske på frivillighet.

Via socialtjänstlagen så kan den enskilde, som är i behov av stödet, ansöka om insatser som t.ex. hemtjänst och särskilt boende. Detta görs hos en biståndshandläggare som gör en utredning av behovet och hur det kan tillgodoses. I en del av Sveriges kommuner finns verksamheter där den enskilde kan få fortsatt rehabilitering för att eventuellt i ett senare skede kunna komma tillbaka till det ordinära boendet.

Mitt råd är att kontakta en biståndshandläggare och gemensamt samtala om situationen och kanske få råd om vilka lösningar som kan bli aktuella i det individuella ärendet. Biståndshandläggaren nås via kommunens växel.

Som anhörig är det bra att ha en personlig kontakt och få stöd utifrån sin roll som anhörig. I kommunen finns oftast en sådan person som också kan nås via kommunens växel. Du kan även få information om anhörigstöd via kommunens hemsida.

Det är svårt för mig att direkt svara på din fråga om vems ord som väger tyngst utifrån att det egentligen är den enskilda individen som är behov av vården och omsorgen som bestämmer. I individuella fall måste detta ske i samverkan med anhöriga såsom make/maka och barn. Det bästa är nog om man kan tillsammans kan komma fram till en lösning som både tar hänsyn till personen som är i behov av vård- och omsorg och den anhörige som tar det praktiska vårdansvaret? Det är av avgörande vikt att den anhörige som vårdar får ett fullgott stöd utifrån det individuella behovet. Du kan läsa mer om anhörigas stödbehov på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida. Se fakta om anhörigstöd.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson