Varför finns inte fastställt i alla kommuner att alla anhörigvårdare har rätt till hälsokontroller varje år?

Svar: I regeringens proposition, 2008/09:82, stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående finns inte exakt preciserat vilka insatser som kommunerna skall stödja de anhöriga med.
Från propositionen framkommer bl.a. följande under rubriken: Insatser för den som vårdar eller stödjer närstående:

"Att stödja den som vårdar en person som är långvarigt sjuk eller äldre eller som ger stöd till en person som har funktionsnedsättning innebär att utforma insatser som passar både den anhörige eller annan person och den närstående. Vissa anhöriga eller andra personer behöver främst hjälp med insatser till den närstående för att orka med eller få egen tid över för sig själv eller för andra familjemedlemmar. För andra kan behovet i stället handla om att få information och kunskaper för att både känna sig trygg i och utveckla sin roll som t.ex. anhörigvårdare eller anhörigstödjare. Insatser kan också handla om att den anhörige m.fl. ensam eller tillsammans med den person han eller hon vårdar eller stödjer, kan få erbjudande att göra något som bryter vardagsmönstret, som ger vila, stimulans eller omväxling. Vilka former av stöd som erbjuds anhöriga eller andra personer kan variera mellan kommunerna."

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson