Hur ska vi använda begreppen anhörig och närstående?

Arbetar med att skriva utredningar inom äldreomsorgen - när är man anhörig och när är man närstående? Hur ska vi använda begreppen?

Svar: Användningen av begreppen anhörig och närstående varierar mellan organisationer och inom organisationer. Inom hälso – och sjukvård är kanske ordet närstående det vanliga och i socialtjänsten dominerar ordet anhörig inom kommunernas äldreomsorg. Individ och familjeomsorg använder ofta ordet närstående. På Socialstyrelsens hemsida, på en sida om anhörigstöd, finns en rubrik – vem är anhörig? Svaret är:

"Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem".
http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga (nytt fönster)

Denna "tolkning" ansluter till hur begreppen används i propositionen från 2009 med förtydligandet i Socialtjänstlagen, att kommunen ska erbjuda anhöriga stöd. I flera av de kunskapsöversikter som Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, tagit fram används begreppen på samma sätt. "Anhörig, i vid bemärkelse, (make/maka/sambo, barn, vänner, grannar, dvs. de som ingår i personens nätverk) är den som ger hjälp och stöd och närstående är den som tar emot hjälp". (Se Winqvist. M. Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd, 2010:2, s. 14).

Hur begreppen ska användas finns nog inte någon konsensus om/mellan inom ex. kommuner och landsting/regioner. Men det kanske är praktiskt att inom den egna organisationen diskutera sig fram till hur begreppen används i olika dokument och planer. Kanske också inledningsvis i texter skriva att i detta dokument används begreppen på följande sätt. Ordet anhörig kan alltså användas även om anhöriga inte hjälper. När vi använder ordet är det ju ofta i sammanhanget att det är anhöriga som hjälper och behöver stöd, och då kanske formuleringen kan vara, anhöriga som eventuellt hjälper.

Som kuriosa kan nämnas att de organisationer som väljer "närstående" för att det är bredare begrepp och inte bara "släktingar" som ordet anhörig ofta associeras med, ibland säger att närstående bjuds in till anhörigsamtal?? Vilka är med då?

Det finns inget vedertaget sätt att använda orden men det viktiga är kanske att vara tydlig med och definiera hur de används i olika texter inom organisationen.

Senast uppdaterad 2015-02-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson