Tips på kommuner som har erfarenhet av att utreda och handlägga ansökningar om anhörigstöd?

Har ni tips på kommuner som har erfarenhet av att utreda och handlägga ansökningar om anhörigstöd, där socialsekreterarna har rutiner för detta? Många står inför detta nu och är osäkra på hur de ska hantera det.

Svar: Anhöriga har rätt att ansöka om stöd för egen del enligt 4 kap. 1 § SoL. En sådan ansökan ska handläggas och dokumenteras på samma sätt som vilken annan ansökan om bistånd som helst. Det finns inga begränsningar avseende vilken form av stöd som anhöriga kan ansöka om.

I den uppföljning som Socialstyrelsen gör av kommunernas tilllämpning av 5 kap. 10 § SoL har frågor ställlts med syftet att få en bild av om lagändringen medfört nya direktiv i kommunens riktlinjer för biståndsbedömning. År 2013 uppgav 64 % av kommunerna att de inkluderat bestämmelsen i riktlinjerna för handläggning gällande äldreomsorgen. Andelarna var betydligt mindre inom funktionsområdet och IFO. Tillämpningen av bestämmelsen har främst handlat om att informera om kommunens skyldigheter att erbjuda stöd. Inom äldreomsorgen hade 37 % av kommunerna rutiner för hur de skulle utreda de anhörigas situation och behov av stöd (motsvarande andelar inom funktionshinderområdet och IFO var 16 resp. 7 %).

Socialstyrelsen (2013) skriver att det är relativt få anhöriga som ansökt om bistånd. Inom äldreomsorgen angav 30 % av kommunerna att det hade förekommit (andelarna var mindre inom funktionshinderområdet och IFO). Det beviljade biståndet handlade om avlösning, hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet, korttidsvård och samtalsstöd.

De uppgifter som kommunerna lämnar i uppföljningarna är enligt Socialsyrelsen svårtolkade.

I uppföljningen för år 2012 skrev Socialstyrelsen att "det är uppenbart att kommunerna har haft svårt att förstå vad som avses med att anhöriga ansöker om bistånd för egen del." (s. 17) Nka har i många av sina kontakter med olika kommuner förstått att detta fortfarande kan vara fallet, osäkerheten är stor, vilket också frågeställaren påpekar. Nka har dessvärre inte några tips att förmedla gällande kommuner som kommit längre än andra när det gäller erfarenheter av rutiner och riktlinjer för biståndsbedömning av stöd till anhöriga. Om någon specifik kommun har goda erfarenheter av sådana handläggningar skulle det vara värdefullt även för Nka att kunna belysa detta som intressanta exempel och att sprida kunskapen vidare.

Socialstyrelsen, 2012, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Lägesbeskrivning 2012
Socialstyrelsen, 2013, Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. LÄgesbeskrivning 2013

Senast uppdaterad 2014-11-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson