Hur utvärderas en anhöriganställning?

Hur ofta utvärderas en anhöriganställning och vem ansvarar för att det blir blir gjort?

Svar: Den person som är i behov av stöd och hjälp har gjort en ansökan till en biståndshandläggare. Hon/han fattar beslut om vilka hjälpinsatser som beviljas eller ger ett avslag på sökt insats allt efter att ärendet har beretts med syfte att skapa ett beslutsunderlag för att fatta ett riktigt beslut. Om insatsen beviljas så måste den också verkställas. Oftast görs då en så kallad genomförandeplan som utgår från beslut om insatser och målen för dessa ska beskriva hur det praktiska genomförandet skall gå till. Syftet med genomförandeplanen är att ge den som är i behov av hjälp möjlighet att kunna påverka sin vardag och ges möjlighet till ett meningsfullt liv. De övergripande målen och mål för den specifika insatsen samt datum för upprättande och uppföljning skall finns med.

Jag råder dig att ta kontakt med en biståndshandläggare i den egna kommunen så kan du få information om vad som gäller. Detta med anledning av att riktlinjer för anhöriganställning kan se olika ut i kommunerna. Du kan också ta kontakt med en anhörigkonsulent, eller liknade, som oftast finns i kommunen. Du når båda dessa personer genom kommunens växel.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson