Varför får vi inte mer hjälp från hemtjänsten?

Vi får inte hemtjänst mer än städning trots att min man också är skadad med bl a hjärntrötthet. Argumentet är att han arbetar och är skyldig att hjälpa mig! Jag är själv trafik- och ryggskadad och kan därför inte göra mycket i hemmet och behöver hjälp med många praktiska saker.Varför får vi ingen hjälp?

Svar: Det är svårt för mig att ge ett direkt svar på din fråga om varför ni inte får någon ytterligare hjälp från hemtjänsten frånsett städning. Det jag funderar över är om ni har fått ett avslag på de ytterligare sökta insatserna?

Om man inte är nöjd med ett beslut så har man rätt att överklaga. Enligt 23 § i Förvaltningslagen framgår att beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
21 § i samma lag anger att om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det.

1 juli 2009 skärptes socialtjänstlagen 5 kap. 10§ till följande lydelse:

Personer som vårdar eller stödjer närstående
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Kanske kan din man få sina behov prövande utifrån ovanstående?

På Nationellt kompetenscentrum anhöriga är ett av de prioriterade områdena som vi arbetar med att kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Forskaren Ann-Britt Sand har bl.a. skrivit en kunskapsöversikt inom området. Den finns tillgänglig via vår hemsida. Läs kunskapsöversikten (Pdf öppnas i nytt fönster).

Vill också tipsa om att i de flesta kommuner finns någon som arbetar med anhörigstöd. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Den personen kan nås via kommunens växel. Ibland kan det vara bra att ha någon på plats att tala med och som kan ge en direkt anpassad information och stödja utifrån anhörigperspektivet.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson