Har läkaren rätt att neka en patient att komma tillbaka till sitt särskilda boende?

Jag arbetar som sjuksköterska på en psykiatrisk klinik. Det händer med jämna mellanrum att vi får in patienter som är beviljade särskilt boende men där de senare blivit försämrade i sin grundsjukdom (tex demenssjukdom, schizofreni) och behöver en medicinjustering. Det är självklart att de ska få det. Men inte sällan därpå när patienterna mår bättre vill inte de särskilda boendena ta tillbaka dem, utan de blir en lång process med tjafs och annat tungt, framförallt för patienterna och deras anhöriga. Har man rätt att neka en patient att komma tillbaka till sitt särskilda boende när läkaren menar på att denne är medicinskt färdig behandlad? Finns det en lag, eller finns det undantag?

Svar: "I Betalningsansvarslagen 1990:1 404 innebär ett kommunalt betalningsansvar
för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård, inom landstingets slutna hälso- och sjukvård, som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. Genom en process i flera steg ska den behandlande läkaren initiera en vårdplanering för den patient som efter utskrivningen bedöms behöva insatser från t.ex. kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Kommunen inträder som betalningsansvarig dagen efter det att en patient är utskrivningsklar och vårdplan är upprättad. Betalningsansvaret inträder tidigast fem vardagar efter att kommunen mottagit kallelsen till vårdplanering för en patient i den somatiska akutsjukvården eller geriatriska vården. Motsvarande tidsfrist för betalningsansvaret avseende en patient i den psykiatriska vården är 30 dagar." Se pdf om betalningsansvar (öppnas i nytt fönster)

Det är inte möjligt att neka en person att återvända till sin bostad i särskilt boende. Tidsfristen är längre avseende en patient i den psykiatriska vården. Vårdplaneringens syfte är planera de insatser som personen behöver i sitt boende. Ibland kanske det finns omständigheter som gör att tidsfristen används fullt ut.

Texten ovan är hämtad från ett utredningsdirektiv (2014:47) om en översyn av lagen med syfte att bl.a. se om de s.k. ledtiderna kan kortas.

Senast uppdaterad 2014-09-03 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson