Vad gör man om en person vägrar hemtjänst eller annat boende?

Min mormor är dement och bor fortfarande hemma. Hon sköter knappt sin hygien eller sin mat. Hon vägrar hemtjänst p.g.a att hon tror att folk tar hennes grejer m.m. Hon har en biståndsbedömare, men det är även svårt för henne att göra besök hemma hos mormor . Hon vägrar hemtjänst helt enkelt och skulle behöva boende eller hemtjänst. Hur gör man i dessa lägen? Det jag har fått fram är att man måste ha hemtjänst innan man kommer in på boende, stämmer det?

Svar: Det du beskriver är ingen lätt situation för en anhörig och dessutom när du inte bor på samma ort. Jag utgår från att din mormor fått en demensdiagnos och du vet säkert också att många av de situationer som du beskriver mest troligt beror på sjukdomen. Enligt de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (nytt fönster) anser Socialstyrelsen att all vård, omvårdnad och omsorg bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett multiprofessionellt teambaserat arbete. Kanske finns det i den aktuella kommunen någon demenssjuksköterska alternativt demensteam som kan ge stöd?

För att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt så måste man känna till den enskildes levnadsberättelse, information om den demenssjukes livsmönster, värderingar, vad han/hon tycker om att samtala kring etc. Allt detta för att få ett underlag som kan leda till ett bra möte.

I Socialtjänstlagen står inget om att man måste ha hemtjänstinsatser innan en ansökan om särskilt boende. Det som däremot står är att socialnämnden ska verka för att äldre människor få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, Socialtjänstlagen 5 kap. 4§. I samma kapitel 5§ står att socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Länk till Socialtjänstlagen (nytt fönster).

Vanligtvis är det nog så att initialt sätts hjälp in i det ordinära boendet, t.ex. hemtjänst.

Enligt Socialtjänstlagens 5 kap. 10§, ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Du kan därför vända dig till den personen som arbetar med detta uppdrag i kommunen. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Personen nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-06-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson