När ska socialförvaltningen behandla ansökan om boende?

Får socialförvaltningen låta en ansökan om annat boende ligga i 2 månader utan att börja behandla denna? De skyller på arbetsbelastning. Från när gäller då datumet om boende inom 3 månader?

Svar: Förvaltningslagen gäller vid förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Enligt 7 § ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Några bestämda tidsgränser anges inte.

Direktlänk Förvaltningslag (1986:223): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1986-223/ (nytt fönster)

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom an­sökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § första stycket i Socialtjänstlagen). Med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende. "Utan dröjsmål" kan ha olika innebörd beroende på vad saken gäller. Några bestämda tidsgrän­ser anges inte.

Direktlänk Socialtjänstlag (2001:453): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ (nytt fönster)

Biståndsbeslut som är fattade med stöd av Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § ska enligt samma lagstiftning, 16 kap. 3 §, verkställas omedelbart. Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om rapporteringsskyldighet av icke verkställda beslut har ingenting att göra med om när beslut ska verkställas. Det innebär egentligen att en kommun inte har tre månader på sig att verkställa ett beslut, utan beslut ska verkställas omedelbart. Se meddelandeblad från Socialstyrelsen (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-05-27 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson