Kan min mamma få en vårdplats och vad händer med pappas ekonomi?

Mina föräldrar är gifta sedan 40 år. Nu har min mor blivit dement och min far har återfallit i alkoholism, vilket medfört att jag inte litar på att han kan ta hand om henne. Kan man få någon vårdplats, hem, för min mor och vad händer med min fars ekonomi då. Kan hans pension gå till hennes vårdplats?

Svar: När en närstående drabbas av en demenssjukdom påverkar det även anhöriga. De anhöriga kan försumma sina egna behov, drabbas av utmattning samt även av fysisk och/eller psykisk ohälsa. Stöd till anhöriga bör därför erbjudas i ett tidigt skede.

Upplysningsvis ska kommunen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder utifrån Socialtjänstlagens 5 kap. 10§

Rådet till dig är att ta en personlig kontakt med en person i kommunen som arbetar direkt med anhörigstöd. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Han/hon kan ge dig information och råd utifrån dina individuella behov. Personen nås via kommunens växel. Du kan också hitta information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

För att ansöka om ett så kallat särskilt boende, en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, tar du kontakt med en biståndshandläggare. Du kan få information av biståndshandläggaren om andra alternativa stödformer som till exempel hemtjänst, avlösning, etc. Biståndshandläggaren nås via kommunens växel. Information om stöd och omsorg finns även det på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-04-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson