Vem reglerar stödplan för anhöriga?

Personlig stödplan för anhöriga upprättad av kommun och/eller landsting, regleras det från myndighetshåll? Är det ett krav man kan ställa som anhörig på sin kommun eller landsting?

Svar: I Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § står: Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Det är inte reglerat genom att en personlig stödplan måste upprättas. Däremot bör anhörigstödet anpassa individuellt, att utforma insatser som både passar den anhörige eller annan person och den närstående. Varje situation som anhörig respektive närstående är unik. Detta framgår i regeringens proposition, 2008/09:82, Stöd till personer som vårdar en närstående eller stödjer närstående.

Om det för den anhörige skulle vara ett viktigt stöd att upprätta en personlig stödplan så borde detta kunna göras.

Direktlänk Socialtjänstlagen (nytt fönster)

I Hälso- och sjukvårdslagen, under 3 f §, står "När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska framgå:

1. vilka insatser som behövs,

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979)"

Direktlänk Hälso- och sjukvårdslagen (nytt fönster)

Kanske kan en sådan individuell plan fungera som ett indirekt anhörigstöd?

Senast uppdaterad 2014-03-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson