Vart ska vi vända oss för att få hjälp?

Från 2003 till 2009 hade vi en anställning inom kommunen som hette anhörigvårdare. Hösten 2009 tog Lindesberg kommun bort anhörigvårdare och erbjöd plats på äldreboende, vilken min pappa tackade nej till. Han är rädd för främmande människor . Vi överklagade kommunens beslut 3 ggr. Vi  fick ej provningstillstånd hos kammarrätten för 2 år sedan. Sedan dess har jag och min fru förlorat i inkomster. Frun får vara utan arbete för att jag ska kunna jobba heltid .Under tiden jag jobbar får hon ta hand om min far och våra 5 ungdomar. Nu håller inte detta längre, familjen håller på att spricka. Pappa vägrar att ta emot hjälp i från någon främmande. Han kräver att vi ska ta hand om honom. Vart ska vi vända oss för att få tillbaks den hjälp som vi hade under 2003-2009?

Svar: Kommunerna i Sverige får själv bestämma över om de skall erbjuda anhöriga en anställning/ersättning för att vårda sina närstående. I vissa kommuner finns också möjlighet till så kallad hemvårdsbidrag, där den som är i behov av vården får ersättningen som han/hon sedan kan ge till den anhörige som vårdar. Du kan läsa mer om detta på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida:

Läs mer om anhörigbidrag/hemvårdsbidrag

Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service. Anhörigas insatser ska vara ett komplement till samhällsinsatserna samt också ske på frivillighet.

Forskaren Ann-Britt Sand, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, har skrivit en kunskapsöversikt "Etnicitet- minoritet – anhörigskap" som kan laddas ner eller beställas från Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida.

Läs mer om etnicitet minoritet -anhörigskap (pdf i nytt fönster)

Etnicitet och anhörigskap är ett av Nationellt kompetenscentrum anhörigas prioriterade områden. Äldre personer med annan etnisk bakgrund får generellt sett mindre offentlig vård och omsorg än svenskfödda äldre. Svenska studier tyder på att bristande information om äldreomsorgen, kulturella värderingar kring åldrandet, avsaknaden av ett gemensamt språk och kulturellt anpassad mat är orsaker till att de kommunala tjänsterna utnyttjas i lägre grad.

Svensk forskning kring etnicitet och anhörigomsorg är fortfarande ovanligt och det finns få goda exempel för kommunerna att utgå ifrån. Majoriteten av de svenska studierna är småskaliga och det är därför svårt att dra några generella slutsatser. En slutsats som kan dras av dessa studier är att äldre invandrare behandlas som en homogen grupp. Behovet av mer individualiserade kommunala tjänster lyfts fram. Kunskapsöversikten visar på den komplexitet som finns inom området. Det finns forskningsresultat som pekar på att språk, integreringsproblematik och invandrarsituationen i sig själv gör att det finns behov av speciella verksamheter under en viss tid och i vissa situationer

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § så ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. I kommunen finns därför någon person/personer som arbetar direkt med att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Du når personen via kommunens växel alternativt finns även information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

Rådet till dig som anhörig är att ta denna personliga kontakt.

Senast uppdaterad 2014-02-24 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson