Ekonomisk redovisning och dokumentation vid fullmaktsuppdrag

Jag undrar om en person som har fullmakt över någon annans ekonomi (ekonomin till någon som inte är omyndigförklarad), har rätt att med en bankdosa sköta personens ekonomi (alla utgifter), utan att specificera vad pengarna gått till? Är en sådan fullmakt livslång, eller måste den uppdateras? Jag undrar alltså i stora drag om man har några skyldigheter till redovisning och dokumentation, trots att det inte är ett godman-uppdrag?

Svar: Fullmakter kan skrivas på olika sätt, rätten kan vara begränsad till exempel till visst område, till visst ärende eller till viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas. En fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra.

Både en fullmaktsinnehavare och en god man ansvarar personligen gentemot uppdragsgivaren för hur deras uppdrag utförs och kan bli skyldig att ersätta skada som de orsakat genom att handla utanför sin behörighet. Att en fullmaktsinnehavare sköter sitt uppdrag och handlar inom ramen av sitt uppdrag kan dock bara fullmaktsgivaren själv och eventuellt personer i dennes närhet övervaka. Vid ett godmanskap sker tillsynen av överförmyndaren.

I Sverige gäller reglerna i 2 kap avtalslagen för hur fullmakt kommer till stånd och om rättsförhållandet mellan huvudmannen och fullmäktigen samt deras rättsförhållande till tredje man.

Senast uppdaterad 2014-02-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson