Hur ser situationen för anhöriga till äldre ut i Sverige och hur arbetar Nka?

Svar: Den senaste informationen kommer från Socialstyrelsens befolkningsrapport Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och konsekvenser, från 2012. Studien visar att en av fem vuxna i Sverige hjälper eller stödjer en närstående, vilket innebär 1.3 miljoner personer i landet. Av dessa är 900 000 förvärvsarbetande. Den vanligaste vårdgivaren är 45-65 år.

Tre fjärdedelar av all vård och omsorg till äldre ges av anhöriga

 • Drygt var fjärde av yrkesverksamma vuxna 45-64 år är anhörigvårdare och två tredjedelar av dem ger hjälp, stöd och vård till sina föräldrar.
 • Majoriteten av dem ger hjälp, stöd och vård minst en gång i veckan och var sjunde mer än 10 timmar per vecka.
 • Var tionde har minskat sin arbetstid och var tjugonde har slutat arbeta helt för att kunna vårda sin närstående.
 • Var fjärde äldre, 65+ är anhörigvårdare. Närmare hälften av dem hjälper, stödjer och vårdar sin partner och var femte sina föräldrar. Majoriteten ger hjälp, stöd och vård minst en gång i veckan och var tredje mer än 10 timmar i veckan.

Hjälpen består av:

 • hjälp med inköp, städning tvätt och matlagning (64 %)
 • annan praktisk hjälp (69 %)
 • umgänge (69 %)
 • kontakt med vård och omsorg (49 %)
 • tillsyn (51 %)
 • personlig omsorg (29 %)
 • ekonomiskt stöd (23 %)

Studien visar att de allra flesta tycker att det känns bra att ge omsorg, men 13 procent upplever att det alltid eller ofta känns krävande att ge omsorg. Ju mer omfattande stöd som ges desto mer påverkas livskvaliteten. Risken att själv drabbas av ohälsa ökar i relation till vårdens omfattning. Att vara omsorgsgivare påverkar också arbete och studier.

I en nyligen avslutad svensk studie av Ulmanen, Szebehely och Sand intervjuades förvärvsarbetande män och kvinnor. Uppräknat på Sveriges befolkning visar studien att 90 000 kvinnor och 50 000 män minskat arbetstiden eller slutat arbetet helt på grund av omsorgsgivandet. Utbredningen var störst bland medelålders döttrar, med låg inkomst och med äldre föräldrar. Studien visa också att kvinnor löper dubbelt så stor risk att bli sjukskrivna än män. Två tredjedelar av kvinnorna ger hjälp dagligen och upplever det mentalt jobbigt och det är svårt att balansera familjelivet och att träffa vänner.

Hur Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar kan du läsa mer om nedan.

Så här arbetar Nka

Senast uppdaterad 2014-02-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson