Vad göra om man inte litar på biståndsbedömaren?

Vår kommuns biståndsbedömare bestämde i somras att min mor åker in på demenshem pga "hon behöver vård dygnet runt och det kan inte hemtjänst hjälpa till med". Jag bor med min mor och vet att hon behöver ingen dygnet runt-hjälp, men jag har inget att säga till om. Mamma bara placerades på demenshem, där hon nu vantrivs och vill hem. Hon hade hemtjänst 4 ggr/dag och det funkade. Vad gör man när biståndsbedömaren ljuger? De nonchalerar SoL.

Svar: Det framkommer inte riktigt om din mamma (alternativt gode man eller i samverkan med anhöriga) hade ansökt om ett så kallat särskilt boende, en boendeform för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Särskilt boende är en individuellt behovsprövat boende som ges som bistånd med stöd av socialtjänstlagen.

Rent generellt kan man överklaga ett biståndsbeslut. Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera den sökande hur det går till att överklaga. Man lämnar in en skriftlig överklagan till kommunen, den handläggare som fattat beslutet. Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar rätten ärendet och fattar ett beslut, det vill säga avkunnar en dom.

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Du skriver att din mor "åkt in på ett demenshem" utifrån det tolkar jag att hon har en demensdiagnos. Utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom framkommer vikten av att minska negativa konsekvenser, exempelvis nedstämdhet, känslor av hjälplöshet, hopplöshet och övergivenhet, vid flytt. Detta är möjligt genom att förbereda flytten väl, ge information i god tid, engagera närstående samt att personen får besöka eller får se en bild av det nya boendet. Det är också viktigt att personalen som ska ta emot är väl förberedd och har träffat personen och närstående samt fått information om personens livshistoria och behov av vård och omsorg.

Rådet till dig är att ta kontakt med kommunens anhörigstöd, det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade, för att etablera en personlig kontakt för dig som anhörig.

Kommunen ska, också utifrån socialtjänstlagen, erbjuda anhöriga stöd.

Du når den personen via kommunens växel alternativt finns också information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-01-13 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson