Vem är ansvarig för sjukvårdande insatser?

Vad är hemtjänstpersonal tuvunga att göra enligt lagen när en brukare har skadats t ex haft fraktur? Och vilken lag som bestämmer detta? Om vi säger att någon ger en injektion och det visar sig att det var för mycket insulin i sprutan. Vad är avdelningen skyldig att göra? Vilken lag är det som reglerar detta?

Svar: Insatsen om hjälp i hemmet görs utifrån Socialtjänstlagen. Det är en biståndshandläggare som efter inkommen ansökan, skriftlig eller muntlig, påbörjar en utredning som underlag till beslut. I utredningen framkommer vilket behov av hjälp som den sökande har. Biståndshandläggaren tar sedan ett beslut utifrån myndighetsutövning. Om beslutet innebär hjälp i hemmet lämnas det sedan vidare för verkställighet. Handläggningen sker utifrån Förvaltningslagen.

En genomförandeplan skall därefter göras som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras. Genomförandeplanen ska göras tillsammans med den personen som är i behov av hjälp och ibland också tillsammans med någon anhörig.

Då det gäller sjukvårdande insatser som till exempel att ge insulin eller att utföra ett träningsprogram så faller detta under Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 24 § i Hälso- och sjukvårdslagen skall det finnas en sjuksköterska som svarar för:

  1. 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  2. 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  3. 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Personal inom hemtjänsten får delegering av en legitimerad personal, till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, på de sjukvårdsinsatser som de skall utföra. Om något blir fel skall en avvikelserapport skrivas. Den skall vara underlag för ett arbete som påbörjas där kartläggning görs för att hitta eventuella orsaker till misstaget. Utifrån det framkomna sedan göra en handlingsplan för att eliminera att misstaget inte begås igen.

Du kan läsa mer om avvikelserapportering på Socialstyrelsens hemsida direktlänk

http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/avvikelserapportering (Öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-11-19 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson