Får mammans gode man köpa hennes lägenhet?

Fastigheten som min svärmor har lägenhet i håller på att omvandlas till bostadsrättsförening. Min man som enda barnet tänkte köpa lägenhet /då svärmor har inte råd med detta/, och hyra ut lägenheten till sin mamma så länge hon lever. Inget kontrakt blev påskriven då processen var under arbete. Under tiden har svärmor fått stroke. Med detta har hennes demens betydligt försämrats, vilket har gjort att hon inte längre kan fatta beslut eller skriva under några dokument. Pgav detta ansökte min man att bli godman till sin mor. Svärmor har fått annat boende på demens/ålderdomshem med rätt att behålla sin lägenhet, i fall om hennes hälsosituation förändras. Frågan är - kan/får min man som mammans gode man, köpa mammans lägenhet? Finns juridiska hinder för det?

Svar: Det är många som blir god man för en närstående eller släkting. Det finns då redan kunskap om huvudmannens, den person som har en god man, levnadshistoria. Den person som förordnas som god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Det är tingsrätten som fattar beslut om god man antigen efter en ansökan från överförmyndaren eller en ansökan från personen själv eller en släkting.
Ska en avveckling av huvudmannens bostad ske, i detta fall en försäljning, så ska den gode mannen skriva en ansökan till överförmyndaren där skäl också anges. Om huvudmannen, i detta fall din svärmor, som företräds av god man säljer till gode mannen måste en särskild god man förordnas för den försäljningen. Begär särskild god man för detta i ansökan till överförmyndaren enligt 11 kap. 2§ Föräldrabalken (FB), där kapitel 11 berör god man och förvaltare.

Direktlänk (nytt fönster): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381/#K11

Den som har frågor gällande godmanskap kan alltid ta kontakt med överförmyndaren som nås via kommunens växel. Kontaktuppgifter till överförmyndaren finns också på kommunens hemsida.

Som information vill jag också ge att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (Socialtjänstlagen 5 Kap. 10 §). Ni kan därför också vända er till den personen som arbetar med detta uppdrag i kommunen. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Personen nås via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2014-06-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson