Finns det lagligt stöd för att jag ska ta hand om allt i hemmet?

Biståndshandläggaren hänvisar till hushållsgemenskapen och menar att jag ska ta hand om allt rörande hemmet. Min make har stora kognitiva nedsättningar och gör inget själv. Finns det lagligt stöd för det kravet?

Svar: I Äktenskapsbalken 1 kapitlet 2 § står: "Makarna skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn". I samma kapitel 4 § står:
"Makarna skall fördela uppgifter och sysslor mellan sig."

Med hänvisning till ovanstående kan det tolkas att makar gemensamt ska vårda hemmet samt fördela sysslor och uppgifter mellan sig.

Mycket har skett för att uppmärksamma anhörigas insatser och behovet av det stöd som föreligger bl.a. startades Nationellt kompetenscentrum anhöriga med uppgift att samla in, strukturera och sprida kunskap. År 2009 inträdde en lagskärpning i Socialtjänstlagens 5 kap. 10 § där numer står att "socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder" anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre." Utifrån denna lagstiftning kan du som anhörig ansöka om anhörigstöd hos en biståndshandläggare. I förarbetet till lagändringen talas även om att stödet skall vara individuellt anpassat. I socialstyrelsens skrift Stöd till anhöriga står att "kommunen är då skyldig att utreda behoven av stöd och fatta beslut. I samtal med handläggare får du möjlighet att berätta om din situation. Det finns inga begränsningar avseende typ av stöd som du kan ansöka om, men det är handläggaren som i sin utredning bedömer vilken insats som bäst tillgodoser behoven."

Beslutet kan du också överklaga till domstol ifall du får avslag. I ditt fall så kanske det individuella stödet t.ex. skulle vara att få hjälp i hemmet genom hemtjänst?

I de allra flesta kommuner i Sverige finns också någon person som har till uppgift att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Att ha en personlig kontakt utifrån sin roll som anhörig är oftast positivt. En person som kan stödja dig i dina upplevda problem. Rådet är att ta kontakt med den personen. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida. Personen når du genom kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson