Hur ska min mor kunna få ett korrekt läkarintyg?

Hur ska min mor kunna få ett korrekt läkarintyg, när hon erhållit två bristfälliga intyg från samma läkare? Båda intygen innehåller felaktiga diagnoser, bagatelliserande innehåll, vilket på felaktiga grunder exkluderar henne från att kunna erhålla närståendestöd.

Svar: På försäkringskassans hemsida finns ett faktablad om Närståendepenning. Läs faktabladet här
Där framkommer bl.a. att med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Vidare att ett särskilt läkarutlåtande skall bifogas ansökan. Läkarutlåtandet ska ge upplysningar om den sjukes hälsotillstånd som Försäkringskassan behöver för att pröva om du har rätt till ersättning.

I tidningen Kommunalarbetaren fanns 2011-03-03 en intervju med Birgitta Rosengren Försäkringskassan som svarar på frågor rörande Närståendepenning. Läs intervjun här

Där får hon bl.a. frågan:
Vilket besked ska man kräva av läkaren?
- Läkarintyget måste fyllas i så noga att det går att förstå att den här personen är så sjuk att det föreligger hot mot livet.

Vidare:
Men man får närståendepenning även om sjukdomen är ett överlevnadshot på sikt?
- Ja, det behöver inte vara så att någon avlider denna vecka eller nästa, det kan vara på lite längre sikt också. Det är en bedömningsfråga, det är känsliga ärenden.

Du har också rätt att överklaga ett beslut:
Kan man överklaga?
- Ja, om man får avslag kan man begära omprövning inom två månader. Då omprövas ärendet på en annan enhet. Om man fått avslag kompletterar man ofta med nya underlag för att styrka sin rätt. Får man nej andra gången kan man överklaga till Förvaltningsrätten inom två månader.

Det är alltid bra att ha en personlig kontakt på hemmaplan som kan stödja dig i din roll som anhörig. Det kan t.ex vara en anhörigkonsulent. Då når den person via kommunens växel. Ofta finns information om anhörigstöd även på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson