Det finns många olika grupper anhöriga, finns det några strategier för anhöriga/närstående till cancersjuka personer?

Svar: Rent generellt kan man säga att det finns en lång tradition inom landstingens cancervård att aktivt se och stödja anhöriga. Från den forskning som genomförts av professor Britt-Marie Ternestedt, professor Birgitta Andershed och deras team framgår det mycket klart hur viktigt det är att anhöriga är, vad de kallar "i ljuset". Med det avses att de anhörigas behov av information, utbildning och stöd är uppmärksammat och tillgodoses. De lyfter fram detta i kontrast till en situation när sjuksköterskor och de övriga medlemmarna i vårdteamet lämnar anhöriga i vad de kallar "i mörkret". Med det avses att vårdteamet misslyckas med att se de anhöriga. De uppmärksammar inte att de anhöriga har behov och är en viktig del av teamet runt den cancersjuka (Andershed B, Ternestedt B-M (2000), Being a close relative of a dying person. Development of the concepts: Involvement in the light and in the dark. Cancer Nursing 23:151-159.).

Vi skulle vilja påstå att det finns många goda exempel på detta runt om i landet, men tyvärr finns det också platser där anhöriga fortfarande är lämnade "i mörkret". De anhöriga får inte adekvat stöd, vilket i sin tur kan leda till att de får problem med att kunna hantera situationen och också svårigheter i sitt sörjande efter en eventuellt avliden närstående.

Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt och deras forskningsteam som finns vid Ersta Sköndal har forskat och skrivit mycket om att stödja anhöriga inom cancervården. De har bidragit med lärobok som används inom sjuksköterskeutbildningens grund- och specialistutbildning runt om i Sverige för att försäkra att anhöriga är aktivt involverade i hela vårdprocessen kring deras närstående. Du kan finna mer om deras forskning inom palliativ vård genom att besöka Ersta Sköndals webbsida. Deras senaste arbete fokuserar specifikt på palliativ omvårdnad. http://www.esh.se/kontakta-anstaellda/palliativt-forskningscentrum/andershed-birgitta.html (nytt fönster)

När det gäller policyarbete så pågår det ett stort utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra den svenska cancervården i överensstämmelse med den Nationella cancerstrategin från 2009. Sedan 2011 finns det sex regionala cancercentra (Norr, Stockholm & Gotland, Uppsala & Örebro, Väst, Sydöst och Syd) som har ett klart ansvar "att ha ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården i den egna regionen. En uppgift som kommer att ske i nära samarbete med bland annat länssjukvård, primärvård, patientföreningar, anhöriga och forskare från universitet och högskola". http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/om-rcc/nationella-cancerstrategin/ (nytt fönster) Som du kan se från denna text är det viktigt att alla intressenter är involverade och anhöriga är uttryckligen nämnda som en av nyckelaktörerna i detta viktiga kvalitetsarbete.

Uppsala är ett exempel på "good practice" i att arbeta systematiskt med strategier för att stödja anhöriga inom landstinget. På Nkas webbsida finns ett reportage som lyfter fram en del av det som de gör för att stödja anhöriga: Klicka här för att läsa det. Kvalitetssäkring i offentlig verksamhet – Anhörigcentrum i Uppsala

Vid Nka pågår också ett omfattande arbete inom området "Barn som anhöriga" för att kartlägga vad det finns för forskning inom området barn som har föräldrar som har en allvarlig somatisk sjukdom som cancer eller som avlider. Arbete med två kunskapsöversikter pågår för att kartlägga vilka metoder som finns för att stödja barn i dessa situationer, metoder som har vetenskapligt stöd för att vara effektiva metoder. Om du vill få mera information om detta arbete är du välkommen att kontakta Ulrika Järkestig Berggren, epost: ulrika.jarkestig-berggren@anhoriga.se, eller Ann-Sofie Bergman, epost: ann-sofie.bergman@lnu.se, båda forskare/möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga och lektorer vid Linnéuniversitetet.

Om du har fler frågor eller vill diskutera frågor kring detta ämne är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad 2013-07-23 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson